Wewnętrzna sieć hydrantowa zbudowana z hydrantów wewnętrznych HW-52, HW-33 lub HW-25 musi być poddawana regularnym przeglądom. Użycie hydrantu we wczesnej fazie pożaru może znacznie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia i ograniczenie strat po pożarowych, a nawet ich wyeliminowanie., dlatego niezwykle ważna jest sprawność urządzenia.

Przeglądy hydrantów wewnętrznych

Jak często należy wykonywać przeglądy?

Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych wymagane jest co najmniej raz w roku. W trakcie przeglądu sprawdzane jest ciśnienie statyczne, dynamiczne i wydajność badanego hydrantu.
Protokół zawiera niezbędne informacje o stanie urządzenia i ewentualne zalecenia celem przywrócenia hydrantu do pełnej sprawności.

Kiedy należy wykonywać próbę ciśnieniową węża hydrantowego?

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych wykonywane są celem sprawdzenia przydatności węży do użycia. Wykonywanie prób szczelności jest wymagane co 5 lat.

hydranthydrant wewnętrzny

Wąż hydrantu powinien być całkowicie rozwinięty, hydrant poddany ciśnieniu i sprawdzony według następujących punktów, czy:

 1. urządzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone, a elementy nie są skorodowane lub przeciekające
 2. instrukcje obsługi są czyste i czytelne
 3. miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane
 4. mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamocowane
 5. dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia (niezbędne jest użycie mirnika przepływu i miernika ciśnienia)
 6. miernik ciśnienia czy pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym
 7. wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia ani pęknięć; jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze
 8. zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte
 9. zwijadło wężowe obraca się lekko w obu kierunkach
 10. w przypadku wychylnego zwijadła wężowego zwijadło wężowe obraca się łatwo i czy wychyla się o 1800
 11. w przypadku ręcznych zwijadeł zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo
 12. w przypadku zwijadeł automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidłowa oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinającego jest właściwa
 13. stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy, szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy odcinki elastyczne nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia
 14. stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy, szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy odcinki elastyczne nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia
 15. jeżeli hydrant wyposażony jest w szafkę, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafki łatwo się otwierają;
 16. prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać
 17. praca prądownic węża jest prawidłowa, upewnić się, że są one właściwie i pewnie zamocowane
 18. pozostawić hydrant wewnętrzny w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy hydrant powinien być oznakowany „USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/właściciela
 19. Sprawdzony sprawny hydrant oznaczony zostaje etykietą „SPRAWDZONY” wraz z datą przeglądu oraz datą kolejnego przeglądu.
 20. Sporządzenie protokołu badania wydajności i ciśnienia oraz dorocznego przeglądu i konserwacji.
 21. Okresowe przeglądy i konserwacje wszystkich węży co 5 lat wszystkie węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji, zgodnie z PN – EN 671-1 i/lub PN- EN 671-2.