Hydranty zewnętrzne, tak jak hydranty wewnętrzne, muszą być poddawane próbie ciśnienia i wydajności. Tylko hydranty o odpowiedniej wydajności zapewniają, iż w przypadku pożaru straż pożarna posiada niezawodne źródło wody do działań gaśniczych.

Przeglądy hydrantów zewnętrznych

Zakres przeglądu sieci hydrantowej zewnętrznej obejmuje następujące czynności:

  1. Kontrolę poprawności oznakowania hydrantu w terenie (stan tabliczki, numer hydrantu, domiar).
  2. Oględziny hydrantu – opcjonalnie wykonanie dokumentacji fotograficznej dla Zarządcy sieci.
  3. Zamontowanie stojaka hydrantowego, odkręcenie i zakręcenie zaworu hydrantu.
  4. Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu specjalistycznym urządzeniem zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, przy otwartym do oporu hydrancie.

Jak często należy wykonywać przeglądy?

Badanie wydajności hydrantów wymagane jest co najmniej raz w roku. W trakcie przeglądu sprawdzane jest ciśnienie statyczne, dynamiczne i wydajność badanego hydrantu.

Na kim spoczywa obowiązek zlecania przeglądów hydrantów zewnętrznych?
Obowiązek wykonywania okresowych przeglądów spoczywa na zarządcy / administratorze obiektu, dla którego przewidziano dodatkową sieć hydrantową zewnętrzną do zewnętrznego gaszenia i nie jest to sieć miejska.