Kto może wykonywać czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej?

Zgodnie z Art. 4 ust. 2, 2a i 2b Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, mianowicie:

  1. Wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej, lub
  2. Wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
    lub
  3. Uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Nabycie w/w kwalifikacji jest możliwe poprzez:

  1. Ukończenie studiów wyższych w szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (inżynier pożarnictwa lub inżynier bezpieczeństwa pożarowego).
  2. Ukończenie dwuletnich szkół pożarniczych w Częstochowie, Poznaniu lub Krakowie (technik pożarnictwa).
  3. Ukończenie specjalistycznych szkoleń (specjalista lub inspektor ochrony przeciwpożarowej).

Czym się różni Inspektor PPOŻ od Specjalisty PPOŻ?

Inspektor ppoż. uprawniony jest wyłącznie do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które odnoszą się do obowiązków władającego budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.
Uprawnienia Inspektora posiadają absolwenci szkół strażackich w Poznaniu, Krakowie i Częstochowie oraz ośrodków szkolenia przy Komendach wojewódzkich PSP.

Specjalista ppoż. posiada kwalifikacji rozszerzone o możliwość wykonywania czynności obejmujących również inne obszary organizacji ochrony przeciwpożarowej np. na szczeblu gminnym, powiatowym lub wojewódzkim.

Absolwenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie posiadają tytuł inżyniera pożarnictwa lub inżyniera bezpieczeństwa pożarowego równe uprawnieniom specjalisty ochrony przeciwpożarowej oraz dodatkowe uprawnienia wynikające z innych przepisów branżowych.

Korzystając z usług FIRETECH macie Państwo pewność obsługi przez wykwalifikowany personel o najwyższych z w/w wymagań kwalifikacyjnych.