Co to są rozwiązania zamienne w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

Rozwiązania zamienne ppoż stosowane są w sytuacjach, gdy spełnienie wymagań przepisów budowlanych lub przeciwpożarowych jest niemożliwe. Ma to w szczególności związek z rozwojem budownictwa w kierunku projektów niestandardowych, niepowtarzalnych, o znacznej kubaturze i skomplikowaniu architektonicznym.
Poniżej wskazujemy obowiązujące regulacje prawne w oparciu o które można się starać o uzyskanie odstępstwa od obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

§ 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
„W ramach prowadzenia kontroli nad uzgadnianiem projektów budowlanych Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wydaje postanowienie w sprawie wyrażenia zgody, wyrażenia zgody pod warunkiem lub niewyrażenia zgody – na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego  w inny sposób niż określono w przepisach techniczno – budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych.”

§ 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wymagania w zakresie spełnienia warunków technicznych określonych w rozporządzeniu mogą być spełnione w sposób inny, niż to określono, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo – rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

§ 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
W przypadkach szczególnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dopuszcza się, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do:
– § 19 ( w zakresie wymogów stosowania sieci hydrantowej wewnętrznej)
– § 23 (w zakresie zapewnienia możliwości jednoczesnego poboru wody z określonej liczby hydrantów wewnętrznych)
– § 24 (w zakresie zapewnienia wydajności i zasilenia instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
– § 25 ust. 1,2,5 i 6 (w zakresie wykonania przewodów instalacji wodociągowej przeciwpożarowej)
– § 27 ust. 1 i 2 (w zakresie wymogu stosowania stałych urządzeń gaśniczych)
– § 28 ust. 1 (w zakresie wymogu stosowania systemu sygnalizacji pożarowej)
– § 29 ust. 1 (w zakresie wymogu stosowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego)
– § 38 ust. 1 (w zakresie oddzielenia lasów pasami przeciwpożarowymi)
zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej

Ochrona przeciwpożarowa Firetech – zobacz nasza ofertę >>