Co to są urządzenia przeciwpożarowe. Częstotliwość przeglądów i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, pod pojęciem urządzenia przeciwpożarowego należy rozumieć urządzenia (stałe lub półstale, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstawaniu, wykrywania, zwalczania pożaru, lub ograniczania jego skutków, a w szczególności:

 1. Stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające;
 2. Dźwiękowy system ostrzegawczy;
 3. System sygnalizacji pożaru;
 4. Urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i uszkodzeniowych;
 5. Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego;
 6. Hydranty wewnętrzne, zewnętrzne i zawory hydrantowe;
 7. Pompy w pompowniach przeciwpożarowych;
 8. Przeciwpożarowe klapy oddymiające;
 9. Urządzenia oddymiające;
 10. Urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki;
 11. Kurtyny dymowe, drzwi i bramy przeciwpożarowe;
 12. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu;
 13. Dźwigi dla ekip ratowniczych;

Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice przenośne i przewoźne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi opracowanych przez producentów.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Przeglądy okresowe urządzeń przeciwpożarowych

Jeśli chcesz wykonać przegląd bądź konserwację któregokolwiek z elementów systemu bezpieczeństwa pożarowego, skontaktuj się z nami:
e-mail firetech@firetech.waw.pl ; tel. 510-131-921.