Ekspertyzy ppoż.

Ekspertyzy ppoż. techniczne ​

Wielokrotnie spotykamy się ze stwierdzeniem, że starego budynku nie da się dostosować do obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a jest to konieczne przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania oraz gdy budynek uznawany jest za zagrażający życiu ludzi. Należy wtedy sporządzić ekspertyzę ppoż.

Kiedy budynek uznawany jest za zagrażający życiu ludzi?

Nie jest to kwestia subiektywnej oceny – bardzo precyzyjnie definiuje to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

Podstawą do stwierdzenia, że w budynku występują warunki techniczne, powodujące, że budynek uznaje się za zagrażający życiu ludzi są:

 1. szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;
 2. długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;
 3. występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:
  • okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego,
  • okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;
 4. nie wydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;
 5. niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określony;
 6. brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.

Co zrobić, gdy warunki konstrukcyjne, lub inne, nie pozwalają na dostosowanie budynku do obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej?

Wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej można spełnić w sposób inny niż określono w Rozporządzeniu. Możliwe jest kilka różnych zakresów takich odstępstw – oczywiście wszystkie pomoże przeprowadzić nasz zespół projektowy. Kto dokładnie, na jakiej podstawie, w jakim zakresie i trybie może sporządzić wniosek o takie odstępstwo, oraz kto je uzgadniania opowiemy poniżej.

Warunki techniczno-budowlane

Przy zmianie sposobu użytkowania budynku (lub w innej sytuacji gdy konieczne jest dostosowanie do obowiązujących wymagań techniczno – budowlanych) Inwestorzy często nie wiedzą co zrobić z za wąskimi klatkami schodowymi czy elementami konstrukcyjnymi, które nie spełniają obowiązujących wymagań, a ich wymiana byłaby całkowicie nieuzasadniona ekonomicznie. Ustawodawca przewidział tu dwie możliwości, przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków, w zależności od ich powierzchni użytkowej rzeczoznawca budowlany oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (oczywiście są oni członkami naszego Zespołu) lub właściwa jednostka badawczo rozwojowa mogą wystąpić do właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z ekspertyzą techniczną:

 • dla budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1000 m2 w trybie § 2 ust. 2
 • dla pozostałych budynków w trybie § 2 ust. 3a

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015, poz. 1422).

Na podstawie takiej ekspertyzy Komendant Wojewódzki PSP wyda Postanowienie w którym wyrazi zgodę, nie wyrazi zgody, lub wyrazi zgodę pod warunkami na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sposób inny niż to określono w przepisach techniczno -budowlanych. Czasem, w przypadku obiektów zabytkowych, konieczne może być również uzgodnienie ekspertyzy z wojewódzkim konserwatorem zabytków (pomimo, iż przepisy trochę pogubiły się w danym zakresie – o czym kiedyś szerzej napiszemy – jest to droga zalecana dla obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Co to oznacza w praktyce? Inwestor przedstawia czego w danym budynku nie jest w stanie doprowadzić do pełnej zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Następnie razem szukamy rozwiązań zastępczych, które pozwolą na utrzymanie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa. Na podstawie tak zebranych informacji, po uwzględnieniu dokumentacji projektowej, oraz odbyciu wizji lokalnej opracowujemy ekspertyzę techniczną w jednym z wyżej wskazanych trybów i  składamy ją we właściwej Komendzie Wojewódzkiej PSP z prośbą o uzgodnienie rozwiązań zastępczych. Przy odbiorach lub kontrolach organów PSP, jeśli Inwestor okaże się takim Postanowieniem, budynek sprawdzany będzie na zgodność z Postanowieniem a nie warunkami technicznymi – w przypadku wykonania całego Postanowienia niezgodności z przepisami w nim ujęte nie będą już miały żadnych negatywnych skutków prawnych.

Odrębnymi trybami są:

 • wskazana w § 157 ust. 4 danego Rozporządzenia możliwość zastosowania instalacji gazowej w budynkach o wysokości ponad 25 m po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
 • wskazane w § 222 ust. 2 danego Rozporządzenia dopuszczenie do sytuowania pomieszczeń zagrożonych wybuchem na nie najwyższych kondygnacjach obiektu, pod warunkiem zastosowania odpowiednich instalacji i urządzeń przeciwwybuchowych uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim PSP.

Przepisy ochrony przeciwpożarowej

Ustawodawca, również przy tworzeniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) pozostawił, w szczególnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi przypadkach możliwość stosowania rozwiązań zamiennych. Na podstawie ekspertyzy rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wykonanej w trybie §1 ust. 2 ww. Rozporządzenia komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej może wyrazić zgodę na stosowanie rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu – z tym, że określono tu jasno jakich paragrafów mogą dane odstępstwa dotyczyć. Zakres ten może obejmować:

 • 19 – mówiący o zakresie stosowania hydrantów wewnętrznych,
 • 23 – informujący o jednoczesności pracy hydrantów,
 • 24 i 25 ust. 1, 2, 5 i 6 – dotyczące zasilania w wodę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
 • 27 ust. 1 i 2 – wskazujący obiekty, w których wymagane jest stosowanie stałych urządzeń gaśniczych wodnych,
 • 28 ust. 1 – wskazujący obiekty, w których wymagane jest stosowanie systemu sygnalizacji pożaru,
 • 29 ust. 1 wskazujący obiekty, w których wymagane jest stosowanie dźwiękowych systemów ostrzegających,
 • 38 ust. 1 – dotyczący pasów przeciwpożarowych w lasach.

Droga uzgodnienia jest tu analogiczna jak w przypadku przepisów techniczno – budowlanych. Różnicą jest jedynie to, że Ekspertyzę opracowuje rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (tzw. rzeczoznawca pożarowy), a uzgodnieniu podlegają rozwiązania zastępcze zapewniające niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

Rozwiązania zamienne w zakresie dróg przeciwpożarowych oraz wody do zewnętrznego gaszenia pożaru

Również w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.2009, nr 124, poz. 1030) Ustawodawca przewidział stosowanie rozwiązań zamiennych:

 • w §8 ust. 3 w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, na wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, które zapewniają niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,
 • w §13 ust. 4 w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących doprowadzenia drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, na wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Rozwiązania zastępcze dla baz i stacji paliw płynnych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063) to kolejne, w którym przewidziano drogę odstępstw. W §3 ust. 4 wskazano, że przy przebudowie obiektów budowlanych lub ich części, przeznaczonych do magazynowania, przeładunku i dystrybucji ropy naftowej oraz produktów naftowych, warunki techniczne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego mogą być spełnione w inny sposób niż określone w rozporządzeniu, po ich uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli zapewnią one nie-pogorszenie warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów lub ich części.

Sama droga uzgadniania ekspertyzy jest tożsama do wcześniej opisanych trybów.

Kto może opracować ekspertyzę ppoż.?

W zależności od Rozporządzenia o odstępstwo od którego występujemy, są to:

 • Dla trybów 2. ust 3a oraz 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015, poz. 1422). rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i budowlany lub właściwa jednostka badawczo rozwojowa,
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719). rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • w pozostałych przypadkach wymagania nie zostały sprecyzowane. Zwyczajowo Ekspertyzy i Wystąpienia wykonuje rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Ile trwa opracowanie i uzgodnienie ekspertyzy ppoż.?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego z jak skomplikowanym obiektem mamy do czynienia, jakimi materiałami dysponuje inwestor, jakie obłożenie w rozpatrywaniu spraw ma obecnie właściwa Komenda Wojewódzka PSP (zgodnie z KPA na wydanie Postanowienia przewidziano 30 dni, z możliwością przedłużenia, w sprawach trudnych, do 60 – przekroczenie przez Komendę Wojewódzką PSP tych terminów jest od nas całkowicie niezależne).

Nasz zespół projektowy tworzą zarówno rzeczoznawcy jak i wspomagający ich inżynierowie pożarnictwa i budownictwa – dzięki czemu jesteśmy w stanie bardzo szybko przystąpić do realizacji zadania. Radzimy sobie z dużymi i małymi przypadkami, niezależnie od tego jaką dokumentacją i w jakiej formie dysponuje Inwestor.

Kiedy Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego dla ekspertyzy ppoż. jest ważne?

Postanowienie jest ważne, gdy zostanie wprowadzone w życie. Dla każdego budynku można opracować i uzgodnić kilka różnych ekspertyz – znaczenie ma tylko ta, dla której Postanowienie zostało wykonane w całości.

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej pozwala na spełnienie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wtedy, gdy obiektów nie można dostosować wprost do aktualnych przepisów.


Mamy nadzieję, że oferta firmy FireTech spełni Państwa oczekiwania. Nie wiesz jak doprowadzić budynek do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej? Możliwe, że w Twoim przypadku najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie sporządzenie ekspertyzy technicznej. Jeżeli chcesz uzyskać informacje na ten temat nasz rzeczoznawca
ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych odpowie na Twoje pytania i zaproponuje najlepszą metodę rozwiązania problemu.

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział projektowy
Tel. : 22 486 33 68 wew. 2

FIRETECH - Bydgoszcz

Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510-291-617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl