Operat przeciwpożarowy

Z CZEGO WYNIKA OBOWIĄZEK OPRACOWANIA OPERATU PRZECIWPOŻAROWEGO?

W lipcu 2018 r uchwalono tzw. pakiet odpadowy[1][2]. Nakłada on na firmy obowiązek złożenia, do 4 września 2019 roku, wniosku o nowe zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Zgodnie z art. 42 ust. 4b Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730)[1] do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów należy dołączyć m. in. operat przeciwpożarowy, określający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

KTO MOŻE OPRACOWAĆ OPERAT PRZECIWPOŻAROWY?

Zależy to od tego kto jest organem wydającym zezwolenie na wytwarzanie/ przetwarzanie odpadów:

  • Jeśli organem wydającym zezwolenie jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, operat może być sporządzony tylko przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  • Jeśli organem właściwym jest starosta, operat może sporządzić również inżynier pożarnictwa, osoba z ukończonymi studiami wyższymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ OPERAT PRZECIWPOŻAROWY?

Nie do końca zostało to określone – w art. 43 ust. 8 Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730)[1] wskazano, że zakres zostanie określony w Rozporządzeniu wykonawczym, którego jednak nie wydano. Nie zmienia to jednak faktu, że jest on obligatoryjny.
Częściowo o wymaganiach dla obiektów gospodarki odpadami mówi wcześniej wspomniany art. 43 ust. 7[1], zgodnie z którym instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów są projektowane, wykonywane, wyposażane, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

  1. zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas;
  2. ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie;
  3. ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
  4. możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
  5. uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

Na podstawie tych wymagań, oraz w oparciu o inne przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej tworzymy operat, zawierający kompleksowo i przejrzyście przedstawione warunki ochrony przeciwpożarowej dla obiektu.

CO DALEJ PO OPRACOWANIU WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ?

Operat, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej złożony zostanie do miejscowej Komendy Powiatowej/ Miejskiej PSP. Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1[1], oraz w postanowieniu, wydanym na podstawie złożonego Operatu.

CZY KONTROLA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ JEST OBLIGATORYJNA?

Tak. Do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli występuje właściwy organ, przekazując kopię niezbędnej do przeprowadzenia kontroli dokumentacji, w szczególności wniosku, oraz operatu przeciwpożarowego wraz z postanowieniem wydanym na jego podstawie.
Po przeprowadzeniu kontroli komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym i postanowieniu.
W przypadku postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej lub zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1[1], oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c[1], właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Operat przeciwpożarowy - dokumenty


Bibliografia:

[1] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział projektowy
Tel. : 22 486 33 68 wew. 2

FIRETECH - Bydgoszcz

Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510-291-617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl