Firma Firetech zapewnia pomoc w przygotowaniu obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną.

AUDYT PRZEDODBIOROWY

Z założenia w ramach kompleksowej obsługi naszych klientów staramy się być obecni na każdym etapie inwestycji:

 • Faza koncepcyjna
 • Faza projektowa
 • Nadzór nad wykonaniem
 • Przygotowanie budynku i dokumentacji do odbioru
 • Odbiór budynku przez Straż Pożarną

Taka całościowa forma usługi pozwala wypracować rzetelny model współpracy i sprawia, iż bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pożarowe od początku inwestycji, aż do jej pełnego zrealizowania.

W przypadku konieczności wsparcia Inwestora wyłącznie w ostatnich etapach procedury odbiorczej oferujemy usługę przeprowadzenia audytu opracowanej dokumentacji powykonawczej w odniesieniu do wykonanego budynku. Audyt wykonany przez naszych inżynierów pozwoli wskazać na potencjalne błędy mogące skutkować negatywnym stanowiskiem Państwowej Straży Pożarnej i w konsekwencji nie dopuszczeniem budynku do jego użytkowania przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Wcześniejsza świadomość takiej sytuacji pozwala na korektę istniejących zaniedbań, uzupełnienie braków, bądź wypracowanie innych rozwiązań mających na celu spełnienie obowiązujących wymogów prawnych oraz co najważniejsze zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z oddanego do użytkowania obiektu.

Odbiór już jutro? Zapomniałeś o znakach? Gaśnicach? Zainstalowane systemy bezpieczeństwa pożarowego wymagają przejrzenia? Masz wątpliwości czy wszystko działa jak należy?
W ramach przygotowania budynków do odbioru nasi serwisanci W TRYBIE PILNYM dokonują uzupełnień niezbędnego oznakowania bezpieczeństwa, rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz sprawdzenia sprawności działania zainstalowanych urządzeń bezpieczeństwa.

Wskazówki dla inwestora w zakresie przygotowania obiektu do czynności kontrolno – rozpoznawczych „odbiorowych”

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) jest zobowiązany zawiadomić o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych:

 1. Inspekcją Ochrony Środowiska
 2. Państwową Inspekcję Sanitarną
 3. Państwową Inspekcję Pracy
 4. Państwową Straż Pożarną

Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. Kompetentnym organem właściwym PSP jest właściwa terenowo Komenda Miejska lub Powiatowa PSP, która w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, lub14 dni od wyznaczenia daty odbioru, po przeprowadzeniu czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej zajmuje stanowisko w formie pisma. W stanowisku stwierdza zgodność lub nie, wykonania obiektu z projektem budowlanym. Ponadto PSP sprawdza zgodność wykonania obiektu z przepisami przeciwpożarowymi.

Nie zajęcie stanowiska w ww. terminie traktowane jest jako nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.
Czynności kontrolno – rozpoznawcze „odbiorowe” przeprowadza się na wniosek właściciela lub inwestora obiektu w związku z zamiarem rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego.
Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy – inwestora,
 • adres do korespondencji i telefon kontaktowy inwestora,
 • adres, przeznaczenie, powierzchnia wewnętrzna i wysokość odbieranego obiektu.

Odbiór budynku przez straż pożarną – zakres czynności kontrolno – rozpoznawczych związanych z odbiorem obejmuje:

 1. Sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.
 2. Sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.
 3. Ocena wykonania uzyskanych odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych i ochrony przeciwpożarowej.
 4. Sprawdzenie wymaganych prawem świadectw dopuszczenia, certyfikatów zgodności, deklaracji zgodności, aprobat technicznych materiałów i wyrobów zastosowanych do wykonania obiektu.
 5. Sprawdzenie zastosowanych systemów zabezpieczających z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Inwestor powinien przygotować i przedstawić następujące dokumenty i protokoły odbiorów technicznych urządzeń (instalacji) mających wpływ na bezpieczeństwo:

Dokumenty podstawowe:
 1. Pozwolenie na budowę.
 2. Projekt budowlany (uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – jeśli taki jest wymóg).
 3. Oryginał dziennika budowy.
 4. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami przeciwpożarowymi.
 5. Dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (np. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).
 6. Dokumentacja dot. urządzeń przeciwpożarowych (dobranych w sposób dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń); stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożaru, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej., urządzeń oddymiających itp. – jeśli są wymagane.
Protokoły badań, przeglądów lub konserwacji dotyczące:
 1. Stanu technicznej sprawności i pomiaru odporności izolacji przewodów instalacji
  elektrycznej.
 2. Oświetlenia awaryjnego – (jeśli jest taki wymóg).
 3. Stanu technicznej sprawności i pomiaru odporności uziemień instalacji odgromowej.
 4. Sprawdzenia stanu technicznej sprawności instalacji kominowej (dymowej, spalinowej i wentylacyjnej) z uwzględnieniem drożności przewodów.
 5. Sprawdzenia stanu technicznej sprawności i szczelności instalacji gazowej.
 6. Pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów przeciwpożarowych wewnętrznych i zewnętrznych.
 7. Badań innych instalacji, o ile mają wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej.
Inne dokumenty:
 1. Protokoły zabezpieczenia elementów konstrukcji budynków (stalowych, drewnianych itp.).
 2. Certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do stosowania, klasyfikacje ogniowe, itp. dot. elementów zastosowanych w budynkach, mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe (m. in. drzwi ppoż. , zabezpieczenia przepustów instalacyjnych Itd.).
 3. Ocena zagrożenia wybuchem (jeśli w pomieszczeniu mogą wystąpić).
 4. Mieszaniny wybuchowe przekraczające wartości graniczne określone w przepisach).
Ponadto należy zapewnić:
 1. Wyposażenie w gaśnice (prawidłowość doboru – w zależności od rodzaju materiałów palnych w pomieszczeniach, odpowiednia ilość, dostępność, oznakowania).
 2. Kompletne wyposażenie certyfikowanych hydrantów wewnętrznych, oznakowanie.
 3. Wywieszanie w miejscach widocznych (również w pobliżu telefonu) instrukcji postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych.
 4. Oznakowania dróg ewakuacyjnych, miejsc usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo, miejsc zbiórki do ewakuacji oraz lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych, przeciwpożarowych zbiorników wodnych.
 5. Oznakowania stref zagrożenia wybuchem – jeśli jest taki wymóg.
Przystępując do eksploatacji obiektu należy:

Opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego
Zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi i postanowieniami w/w instrukcji.


Kontakt

Jesteśmy do twojej dyspozycji! Zadzwoń lub napisz.

Biuro Firetech
Tel. : 22 486 33 68
firetech@firetech.waw.pl