System detekcji gazów toksycznych i wybuchowych powinien znaleźć się w każdym miejscu, gdzie istnieje
ryzyko uwolnienia się tych substancji, tak aby zagwarantować wczesne wykrycie sytuacji awaryjnej.

Systemy detekcji gazu służą zapewnieniu bezpieczeństwa dla życia i zdrowia człowieka. Prawidłowo zaprojektowany, System detekcji gazu - konserwacjaskomponowany i zainstalowany system zapewni bezpieczeństwo Tobie i Twojej firmie.

FIRETECH oferuje kompleksową realizację usług instalatorskich i serwisowych w zakresie obsługi systemów wykrywania gazów toksycznych i wybuchowych. Każda instalacja poprzedzona jest wizją lokalną u klienta w celu dokonania rzetelnej oceny występujących zagrożeń. Instalacja systemu wykonywana jest przez instalatorów posiadających przeszkolenie producenta systemu.

GWARANCJA:

 • Na wykonane prace udzielamy 24 miesięcznej gwarancji.
 • W czasie gwarancji zapewniamy przeglądy okresowe co 12 miesięcy nieodpłatne.

Oferowany zakres prac obejmuje:

 • Bieżące konsultacje i analizę potrzeb w zakresie doboru urządzeń i sensorów
 • Opracowanie projektu instalacji wykrywania gazów toksycznych i wybuchowych
 • Montaż instalacji i urządzeń
 • Uruchomienie – sprawdzenie
 • Przeglądy okresowe
 • Kalibracja detektorów
 • Wymiana sensorów
 • Naprawa, modernizacja istniejących urządzeń, wymiana na nowe

Obiekty szczególnie narażone na występowanie gazów toksycznych i/lub wybuchowych

 • Kotłownie gazowe i ogrzewanie promiennikowe
 • Garaże i parkingi
 • Stacje kontroli pojazdów
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Magazyny rozpuszczalników i alkoholu
 • Lakiernie
 • Stacje paliw
 • Stacje gazowe i przesyłowe gazu
 • Chłodnictwo amoniakalne

Kiedy i gdzie należy instalować systemy detekcji gazu ?

Systemy detekcji gazu - schemat

Dobór detektora do rodzaju substancji

Detektory gazów powinny się znaleźć m. in. w następujących pomieszczeniach i obiektach:

LPG

CO

Metan

Propna-butan

Siarkowodór

Wodór

Amoniak

Freon

Kotłownie gazowe

X

X

Kuchanie gastronomiczne

X

X

Garaże podziemne

X

X

Oczyszczalnie ścieków

X

X

Stacje kontroli pojazdów

X

X

Maszynownie chłodnicze

X

Akumulatorownie

X

Terminale LPG

X

Rozlewnie LPG

X

Hotele

X

Pomieszczenia klimatyzowane

X

Detektory GAZEX

 • Ddwuprogowe detektory DEX – detekcja gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu
 • DG/F – Detektory dwuprogowe w obudowie bryzgoszczelnej
 • Detektory DDG progowe Co/LPG/CNG/HFC
 • Kontrolery spalin – detekcja tlenku węgla. LPG i CNG w garażach zamkniętych
 • Dwugazowy (CO+CO2) kontroler spalin z silników Diesla do garaży zamkniętych
 • Kontroler wentylacji – detektor CO2
 • Przenośne mierniki wielogazowe
 • Detektory domowe

UWAGA! Zgodnie z § 158 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

 1. Instalacje sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu mogą być stosowane w budynkach, w których jest ustanowiony stały nadzór, zapewniający podejmowanie działań zaradczych, a także w budynkach jednorodzinnych.
 2. Czujki sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu w budynkach, o których mowa w ust. 1, powinny być instalowane w piwnicach i suterenach oraz w pomieszczeniach, w których istnieje możliwość nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instalacji lub przyłącza gazowego.
 3. Sygnały alarmowe stanu zagrożenia wybuchem w budynkach, z wyłączeniem budynków jednorodzinnych, powinny być kierowane do służb lub osób zobowiązanych do podjęcia skutecznej akcji zapobiegawczej.
 4. Zabrania się instalowania urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu do części mieszkalnej budynku wielorodzinnego. Nie dotyczy to indywidualnych urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu do odrębnych mieszkań.
 5. Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu należy stosować w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW.
 6. Zawór odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składowym urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego, powinien być instalowany poza budynkiem, między kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku.
 7. Instalacja gazowa przyłączona do sieci gazowej wykonanej z przewodów metalowych powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku.

Kontakt

Jesteśmy do twojej dyspozycji! Zadzwoń lub napisz.

Dział instalacyjny / Serwis urządzeń p.poż.
Tel. : 22 486 33 68 wew. 2

Szczepanik Patryk
Tel.: 511-135-694 e-mail: serwis@firetech.waw.pl