Hydranty zewnętrzne. Do czego służą hydranty zewnętrzne i dlaczego sieć hydrantowa jest tak ważna?

Hydranty zewnętrzne to najważniejsze źródło wody zasilania samochodów pożarniczych podczas działań gaśniczych. Przeważnie w miastach rozlokowane są w odległości co około 150, w centrach dużych miast nierzadko co kilkadziesiąt metrów. W celu zapewnienia możliwości poboru wody każdy hydrant powinien być sprawny technicznie oraz spełniać wymagania wydajności.

Na sieci wodociągowej instalowane są hydranty zewnętrzne o średnicy nominalnej DN 80. W Polsce dopuszczone jest także instalowanie hydrantów o średnicy DN 100 w pobliżu obiektów, które wymagają co najmniej 30 dm3/s wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożarów.

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu hydrodynamicznym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:

1) dla hydrantu nadziemnego/podziemnego DN 80 – 10 dm3/s;

2) dla hydrantu nadziemnego/podziemnego DN 100 – 15 dm3/s.

Jak często należy wykonywać przeglądy hydrantów zewnętrznych / sieci hydrantowej?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030) hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej. Jeśli hydrant znajduje się na terenie prywatnym wówczas obowiązek jego przeglądu spoczywa na Właścicielu / Zarządcy nieruchomości. W przypadku hydrantów poza terenem prywatnym obowiązek wykonywania corocznych przeglądów należy do operatora sieci, którym najczęściej jest miejska lub gminna odpowiedzialna za wodociągi i kanalizację.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ FIRETECH do wykonania przeglądu sieci hydrantowej?

Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm w kraju w dziedzinie wykonywania przeglądów sieci hydrantowych. Przegląd 2 hydrantów może wykonać większość firm z branży, natomiast przegląd dużych ilości idących w setki hydrantów wymaga odpowiedniej planistyki, wiedzy technicznej dla minimalizacji ewentualnych błędów, doświadczonej kadry technicznej oraz profesjonalnego skalibrowanego sprzętu pomiarowego dla zapewnienia dokładności wykonywanych pomiarów. Nasza firma w 2018-2019 roku była odpowiedzialna za wykonanie przeglądów wraz z badaniem wydajności sieci hydrantowej miejskiej w Warszawie składającej się z niemalże 45 tysięcy hydrantów podziemnych i nadziemnych.

Przegląd hydrantów zewnętrznych wykonujemy za pomocą precyzyjnych urządzeń pomiarowych firmy BIATECH. Do Pomiaru ciśnienia stosujemy różne dysze urządzeń pomiarowych, które zapewniają bardzo dokładny pomiar.


APLIKACJA DO WYKONYWANIA PRZEGLĄDU HYDRANTÓW

Jako pierwsi na rynku dla usprawnienia planistyki prac oraz ułatwienia ewidencji wykonanych przeglądów, zebranych danych z pomiarów oraz stwierdzonych usterek zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy z partnerem zewnętrznym do stosowania aplikację internetową. Każdy hydrant ma niepowtarzalny numer identyfikujący urządzenie. W celu ułatwienia lokalizacji hydrantów każdy posiada zewidencjonowane współrzędne geograficzne  pozwalające Grupie Serwisowej na szybkie i bezbłędne odnalezienie każdego hydrantu.

 

JAK WYGLĄDA PRZEGLĄD HYDRANTU ZEWNĘTRZNEGO?

  1. Pierwszym etapem przeglądu jest ocena prawidłowego oznaczenia hydrantu w terenie tj. czy w pobliżu hydrantu znajduje się tabliczka znamionowa, która wyraźnie wskazuje na lokalizację hydrantu.
  2. Następnie przystępujemy do rozpoczęcia płukania stojaka hydrantowego, w celu wyeliminowania zanieczyszczeń znajdujących się w sieci wodociągowej, które mogły zaburzyć proces badania wydajności hydrantu.
  3. Wykonujemy prawidłowy pomiar ciśnienia hydrostatycznego oraz ciśnienia hydrodynamicznego. Po wykonaniu badania studzienkę hydrantowa należy odwodnić.
  4. Bardzo ważnym elementem wykonywania przeglądu hydrantów zewnętrznych jest dokumentacja potwierdzająca przegląd instalacji hydrantowej. Wykonujemy fotografie ukazującą proces badania, fotografie oznakowania hydrantu oraz wnętrza studzienki hydrantowej.
  5. Ostatnim etapem jest sporządzenie automatycznie generowanego protokołu z pomiaru wydajności dla każdego hydrantu. Który zawiera wszystkie informacje tj. numer hydrantu, adres lokalizacji, rodzaj nawierzchni na której się znajduje, pomiary ciśnienia statycznego i hydrodynamicznego, wynik wydajności, numer urządzenia pomiarowego, średnice nominalną hydrantu oraz usterki, które konserwator stwierdził na miejscu.

Mocną stroną każdej z firm niezależnie od branży jest posiadanie odpowiedniej liczby pracowników posiadających niezbędne szkolenia (z zakresu konserwacji hydrantów zewnętrznych, z zakresu kierowania ruchem drogowym), wiedzę i doświadczenie. Wybierając FIRETECH masz gwarancję, iż realizacja przeglądów niezależnie od tego czy jest to pojedynczy hydrant, sieć gminna czy też sieć miejska w największych miastach Polski złożona z tysięcy sztuk hydrantów, będzie dobrze zorganizowana i właściwie wykonana. Przeglądy dużych sieci wykonujemy na terenie całego kraju.

 

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział serwisowy

Tel. : 22 486 33 68 wew. 2
e-mail: serwis@firetech.waw.pl


Patryk Szczepanik
Tel.: 511-135-694
e-mail: p.szczepanik@firetech.waw.pl


Gabriela Falicka
Tel.: 507-898-232
e-mail: g.falicka@firetech.waw.pl

FIRETECH - Łódź

Serwis urządzeń ppoż.
Przemysław Kaniewski
Tel.: 518-872-095
e-mail: serwis.lodz@firetech.waw.pl

FIRETECH - Bydgoszcz

Serwis urządzeń ppoż.
Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510 291 617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl

Zespół FireTech - hydranty