FIRETECH posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie w opracowywaniu wymaganych przepisami prawa Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Dlaczego FIRETECH?

 • Jesteśmy autorami kilkunastu opracowań dla budynków oddawanych do użytku, jak i istniejących w oparciu o obowiązujące przepisy dla budynków usługowych, usługowo-magazynowych, szkół, przedszkoli, internatów i domów opieki.
 • Nasz autorski wzorzec opracowania w pełni spełnia oczekiwania Państwowej Straży Pożarnej.
 • Jako czynni strażacy oraz inżynierowie bezpieczeństwa pożarowego wiemy co Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać, aby nie była wyłącznie spełnieniem wymogu prawnego jej sporządzenia, ale faktycznie aby w razie działań ratowniczo-gaśniczych stanowiła rzeczywistą pomoc dla Kierującego działaniami.
 • Opracowany materiał zawiera plany ewakuacji do wywieszenia na korytarzach w budynku.
 • Koszty opracowania Instrukcji są określane w zależności od wielkości obiektu. Do wyceny podchodzimy w sposób rozsądny. Sprawdź nas!

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

Za wdrożenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego są odpowiedzialni właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

Aktem prawnym regulującym zagadnienia z zakresu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Rozporządzenie wymienia jakie zagadnienia powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
  1. powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
  2. odległości od obiektów sąsiadujących,
  3. parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
  4. występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
  5. kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
  6. lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
  7. podziału obiektu na strefy pożarowe,
  8. warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  9. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  10. wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
  11. hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
  12. dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
 • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – podstawa prawna

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna zawierać część opisową oraz graficzną. Część opisowa musi zawierać zagadnienia wymienione w punktach 1-9. Niekiedy może zawierać inne dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa danej firmy czy zakładu. Mogą znajdować się w niej informacje dotyczące instalacji bezpieczeństwa czy też informacje o liniach technologicznych występujące na danym obiekcie.

Z pewnością nie wszystkie budynki, zwłaszcza te budowane w latach kiedy nie istniały regulacje dotyczące Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego nie posiadają takiej instrukcji. Zwyczajem jest wpisywanie kwestii z zakresu ochrony przeciwpożarowej do Instrukcji Technologiczno- Ruchowych, czy też Instrukcji Przeciwpożarowych dla danych obiektów. Dokumenty te nie mogą być uznawane jako Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego. Dodatkowo, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wiąże się z pewnego rodzaju odpowiedzialnością. Opracowaniem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego mogą zajmować się jedynie osoby posiadające uprawnienia.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów dopuszcza umieszczenie zagadnień Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Instrukcjach Technologiczno- Ruchowych dla obiektów produkcyjnych, magazynowych, inwentarskich.

Często jednak na terenie zakładów znajdują się nie tylko budynki produkcyjne, magazynowe, czy inwentarskie, ale również budynki administracyjne, dla których już nie opracowuje się Instrukcji Technologiczno-Ruchowych.

Dlatego bardziej praktycznym sposobem jest opracowanie jednej Instrukcji dla danego obiektu, zakładu czy oddziału.

Kiedy już powstanie stosowny dokument należy wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przekazać właściwemu Miejscowo komendantowi powiatowemu lub miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.

Wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego powinien zawierać:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej danego budynku czy strefy pożarowej,
 • rzuty poszczególnych kondygnacji wraz z planem zagospodarowania terenu.

Warunki ochrony przeciwpożarowej oraz plany budynku pozwolą na zapoznanie się z nimi. Niewątpliwie będą pomocne przy planowaniu, organizacji i prowadzeniu działań gaśniczych czy operacyjno- ratowniczych.

Dla jakich obiektów wymagana jest Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 • W budynku lub strefie pożarowej gdzie występuje strefa zagrożenia wybuchem
 • Kubatura brutto budynku lub strefy pożarowej przekracza 1000 m3 (z wyjątkiem budynków inwentarskich)
 • Kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3
 • Powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2. Do obiektów tych zaliczane są np. otwarte składowiska odpadów.

Opracowujemy Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla takich obiektów jak:

 • budynki użyteczności publicznej,
 • budynki usługowe,
 • centra handlowe,
 • supermarkety,
 • biurowce,
 • szpitale,
 • szkoły,
 • przedszkola,
 • żłobki,
 • hotele,
 • internaty,
 • banki,
 • budynki wielorodzinne z garażami podziemnymi,
 • zakłady produkcyjne,
 • magazyny,
 • oraz inne obiekty, w których wymagana jest Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Kiedy należy aktualizować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy poddawać okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Co Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać (wymogi formalne)

 • Warunki ochrony przeciwpożarowej.
 • Wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.
 • Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.
 • Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.
 • Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.
 • Sposoby zapoznawania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji.
 • Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami budynku.
 • Instrukcja w sprawie zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.
 • Dokumentacja zapoznania użytkowników budynku, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji.
 • Graficzna część instrukcji

Gdzie trzymać Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego

Sporządzona instrukcja przeciwpożarowa powinna znajdować się instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - skrzynkaw miejscu łatwo dostępnym dla ekip ratowniczych tak aby zapewnić możliwość ich natychmiastowego wykorzystania na potrzeby działań ratowniczych. Takim typowym miejscem jej przechowywania będzie całodobowe stanowisko pracy portiera, lub ochroniarza.

Natomiast w obiektach pozostających bez personelu w godzinach nocnych Instrukcję warto trzymać w przeznaczonych do tego celu metalowych szafkach usytuowanych w miejscach zapewniających do nich łatwy i szybki dostęp (miejsce widoczne dla strażaków w godzinach nocnych), a jednocześnie ograniczających możliwość ingerencji osobom nieuprawnionym. Szafkę na Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego możecie Państwo zamówić w naszym sklepie.

Korzyści ze sporządzenia Instrukcji

 1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wraz z dokonaną ocena zagrożeń pożarowych to podstawowy dokument wymagany przez firmy ubezpieczeniowe podczas ubezpieczania dużych obiektów od zagrożeń pożarowych. W sposób właściwy wykonane opracowanie może stanowić podstawę negocjacji kosztów wykupu polisy jak również stanowi ważny element przy ubieganiu się o wypłatę odszkodowania.
 2. Rzetelnie wykonana Instrukcja da Ci informację o stanie bezpieczeństwa Twojego obiektu oraz pozwoli spać spokojnie ze świadomością spełnienia wymaganych prawem obowiązków.
 3. Profesjonalnie wykonany i rzetelnie wdrożony dokument redukuje ryzyko powstania pożaru zwiększając tym samym bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

Kto musi zapoznać się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego?

Każdy pracownik, a w niektórych obiektach jeśli określają to odrębne przepisy każda osoba wchodząca na teren obiektu.

Osoba potwierdza zapoznanie się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego stosownym oświadczeniem, którego wzór powinien znajdować się w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Inne ważne informacje:

 1. Instrukcja pożarowa powinna być poddawana okresowej aktualizacji nie rzadziej jak raz na dwa lata.
 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej oraz plany graficzne zawarte w Instrukcji powinny zostać przekazane do właściwej terytorialnie Komendy PSP na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.
 3. Instrukcję sporządza się przed dopuszczeniem budynku do użytkowania i zachowuje ją w aktualnej formie przez cały okres użytkowania budynku.

 

Przykładowe plany graficzne naszego autorstwa:

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynkuInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego, wyjścia ewakuacyjneInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego, plan graficzny

Nasze ostatnie realizacje:

 1. Internat chłopców Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
 2. Internat Dziewcząt Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
 3. Szkoła Podstawowa Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
 4. Szkoła Średnia – Technikum Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
 5. Szkoła specjalna z internatem dla dzieci niewidomych upośledzonych Towarzystwa Opiekinad Ociemniałymi w Laskach
 6. Archiwum Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
 7. Centrum Rehabilitacji Zawodowej Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
 8. Budynek biurowo – magazynowy Przedsiębiorstwa MATERBUD Łomianki Sadowa
 9. Budynek biurowo – magazynowy firmy VEGGO w Piotrkówku Małym pow. Błonie
 10. Budynek bankowy Pacyna pow. Gostynin
 11. Budynek bankowy Sanniki pow. Gostynin
 12. Warszawska Opera Kameralna w Warszawie
 13. Budynek serwisu i salonu samochodowego Bawaria Motors w Warszawie
 14. Publiczne Przedszkole nr 307 “Wesołe Ekoludki” w Warszawie
 15. Budynek biurowo-usługowy LEG-SANIT w miejscowości Piorunów pow. Błonie
 16. Budynek magazynowy LEG-SANIT w miejscowości Piorunów pow. Błonie

Nie kupuj kota w worku! Nie daj sobie wcisnąć KITU!

Ostrzegamy przed zakupem gotowych opracowań instrukcji przez internet. Takie Instrukcje to wycinki rozporządzeń, ustandaryzowane szablony nie spełniające wymogów w/w Rozporządzenia. Z pewnością nie zostaną zaakceptowane przez kontrolujących obiekt funkcjonariuszy wydziału kontrolno–rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej.

Wiele opracowań sporządzanych przez pseudo fachowców to szablony nie zawierające w ogóle, bądź nie wystarczająco informacji na temat obiektu, którego dotyczą. Każdy inżynier sporządzający dokument ma oczywiście dokument wyjściowy. Ważne jest jednak, aby ten projekt zawierający podstawowy materiał został uzupełniony o dane charakterystyczne dla Twojego obiektu takie jak warunki techniczne stanowiące nierzadko źródło wiedzy przeciwpożarowej dla administracji budynku, jak również warte szczególnego podkreślenia plany graficzne pozwalające strażakom w czasie działań na szybką lokalizację newralgicznych miejsc, takich jak kotłownie, wyłączniki prądu, gazu, rozkład ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń w budynku, bądź też inne szczególnie istotne dane.


Kontakt

W naszej ofercie znajduje się opracowywanie jak i aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Nasi specjaliści posiadają odpowiednie uprawnienia oraz wiedzę dzięki, której w sposób profesjonalny zajmują się każdym zleceniem związanym z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego danego obiektu

Jesteśmy do twojej dyspozycji! Zadzwoń lub napisz. Do wyceny potrzebujemy następujących informacji: powierzchnia użytkowa budynku, liczba kondygnacji, przeznaczenie (budynek mieszkalny, usługowy, produkcyjny).

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział projektowy
Tel. : 22 486 33 68 wew. 2

FIRETECH - Bydgoszcz

Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510-291-617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl