Stałe urządzenia gaśnicze pianowe – miejsca występowania

Urządzenia tego typu instalowane są przede wszystkim w obiektach, gdzie wymagane jest natychmiastowe gaszenie, tak aby nie dopuścić do powstania bądź rozprzestrzeniania pożaru. Instalacje gaszące pianą lekką projektowane są również w obiektach,, instalacjach przemysłowych, gdzie mogą występować strefy zagrożone wybuchem .Przykładem takiej instalacji jest stacja regazyfikacji LNG, która umiejscowiona jest w wannie/zbiorniku, w którym może zbierać się gaz. Systemy gaszenia pianą również dość często spotykane są w halach magazynowych czy hangarach lotniczych.


Stałe urządzenia gaśnicze pianowe - SUG-P

 Części składowe systemu

Stałe urządzenia gaśnicze pianowe nie wszędzie są identyczne, lecz są dostosowywane do konkretnego budynku czy procesu przemysłowego. System składa się z:

 • części detekcyjnej – mogą to być czujki dymu, czujki temperatury, detektory gazów,
  części przesyłowej – w postaci rurociągów i przewodów,
 • zestawu pompowego – różnego rodzaju pompy, które mają za zadanie napędzić środek gaśniczy do dysz wylotowych,
 • systemu mieszania środka pianotwórczego z wodą – bardzo często wykorzystywany zasysacz liniowy, proste urządzenie zapewniające wybranie stężenia końcowego piany,
 • magazyn środka pianotwórczego i zapas wody – środek pianotwórczy przechowywany jest w zależności od ilości, w zbiornikach znajdujących się w bliskiej odległości od systemu mieszania, woda może być pozyskiwana np. z sieci hydrantowej czy wodociągowej,
 • dysze – mają za zadanie wytworzenie piany o zadanych parametrach oraz skierowanie jej w zadane miejsce,
 • zawór kontrolno alarmowy – analogicznie do systemu tryskaczy – w przypadku wykrycia zagrożenia powoduje rozpoczęcie procesu gaszenia poprzez umożliwienie dalszego przepływu

SUG-P

Zasada działania

Stałe urządzenia gaśnicze pianowe służą wczesnemu wykryciu pożaru, zagrożenia wybuchem oraz stłumieniu pożaru czy też odcięciu tlenu od gazu czy cieczy palnej, która wydostała się na zewnątrz i może doprowadzić do wybuchu i w konsekwencji pożaru. Po wykryciu substancji niebezpiecznej (np. dymu) zawór kontrolno alarmowy powoduje przepływ wody do rurociągu zakończonego dyszami. Środek pianotwórczy jest pobierany z odrębnego zbiornika np. za pomocą zasysacza liniowego i jest mieszany z wodą. Dysze końcowe rozpylają mieszaninę na siatkę, gdzie jest formowana piana. Powstała piana pokrywa powierzchnie i/lub kubaturę pomieszczenia uniemożliwiając rozprzestrzenianie się pożaru oraz odcinając dopływ tlenu do palącej się substancji.

Częstotliwość konserwacji

Zgodnie z Rozporządzeniem jest urządzeniem przeciwpożarowym i przegląd techniczny należy wykonywać nie rzadziej niż raz w roku. Wytyczne, według których zaprojektowano i wykonano systemy gaszenia pianą mogą zwiększać częstotliwość przeglądów, a także wskazywać poszczególne zakresy przeglądów. Również producent danego urządzenia pianowego może określić jak często należy sprawdzać i testować dane urządzenie – jeśli stwierdza, że należy wykonywać je częściej niż mówi o tym Rozporządzenie czy Wytyczne, w pierwszej kolejności należy sugerować się zaleceniami producenta z reguły zawartymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowej urządzenia.

Przebieg przeglądu

Szczegółowy przebieg przeglądu zależny jest od wytycznych według, którego zaprojektowano system gaszenia pianą.
Przed wykonaniem przeglądu należy zapoznać się ze schematem systemu, rodzajem detekcji oraz schematem działania. Przegląd polega na weryfikacji poprawności wykonania systemu zgodnie z projektem, sprawdzeniu szczelności wszelkich zaworów jak i całego rurociągu.

Zakres przeglądu

 • weryfikacja wykonania systemu zgodnie z projektem,
 • sprawdzenie szczelności zaworów, rurociągu
 • sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych elementów: rurociągu, zaworu kontrolno- alarmowego, dysz rozpylających, zbiornika na środek pianotwórczy, systemu detekcji
 • sprawdzenie automatyki systemu
 • test systemu – zainicjowanie procesu gaszenia:
  • poprzez uruchomienie ręczne,
  • poprzez uruchomienie automatyczne,
 • ocena wizualna jakości powstałej piany
 • ocena poprawności pokrycia powierzchni przez pianę,
 • pobranie próbki środka pianotwórczego do badań – badanie wykonywane jest w laboratorium producenta i ma na celu sprawdzenie jakości środka i jego przydatności do dalszego użycia
 • pobranie próbki roztworu środka pianotwórczego z wodą – badanie wykonywane w laboratorium producenta – sprawdzenie poprawnego stężenia środka,
 • pobranie próbki wody do badań – badanie wykonywane w laboratorium producenta – sprawdzenie jakości wody

Zawartość protokołu

Protokół z przeglądu zawiera spis wykonanych czynności, ocenę stanu technicznego poszczególnych elementów, wnioski oraz ewentualne zalecenia co do przywrócenia poprawności działania całego systemu. Częścią składową protokołu są również wyniki badań środka pianotwórczego, które pozwalają w warunkach laboratoryjnych czy dany zapas środka spełnia wymagania co do wymaganych parametrów, czy też środek należy wymienić.

 

Najczęściej zadawane pytania

 1. Co zrobić z powstała pianą?
  Piana, w większości przypadków, ulega biodegradacji i jest nieszkodliwa dla środowiska. Można ją bezpiecznie usunąć z pomieszczenia na zewnątrz np. za pomocą wentylatorów. Usuwanie piany zależne od zakresu zlecenia.
 2. Czy uzupełniamy środek pianotwórczy użyty do przeglądu?
  Środek pianotwórczy użyty do testu systemu jest dostarczany przez nas bezpośrednio od producenta. W trakcie przeglądu zapas środka pianotwórczego przeznaczonego do gaszenia nie jest zmniejszany.
 3. Jak długo trwa test?
  W zależności od wielkości systemu przegląd trwa od 3 do 8h. W tym czasie wykonywane są wszystkie wytyczne producenta co do przeglądu oraz pobierane próbki do badań.
 4. Czy wymagana jest przerwa w procesie technologicznym w trakcie wykonywania przeglądu?
  Jest to zależne od rodzaju procesu technologicznego oraz sterowania systemu. Przeglądy przeprowadzane są w taki sposób, aby były jak najmniej uciążliwe dla właściciela instalacji i są z nim wcześniej szczegółowo uzgadniane.

Awarie SUG-P Efekt działania SUG-P

Najczęstsze awarie, problemy ze stałymi urządzeniami gaśniczymi pianowymi

W przypadku gdy rurociągi są zainstalowane w miejscach nieosłoniętych bardzo często ulegają uszkodzeniom mechanicznym. Uszkodzony rurociąg to zaburzony przepływ, wyciek a w konsekwencji zła jakość i zmniejszona ilość wytworzonej piany – zachwiana skuteczność gaśnicza.

Należy regularnie sprawdzać stan dysz rozpylających, mogą one być zatkane z różnych przyczyn, co może uniemożliwić wypływ środka i generowanie piany.

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział serwisowy
Tel. : 22 486 33 68 wew. 2


Patryk Szczepanik
Tel.: 511-135-694
e-mail: serwis@firetech.waw.pl

FIRETECH - Łódź

Serwis urządzeń ppoż.
Przemysław Kaniewski
Tel.: 518-872-095
e-mail: serwis.lodz@firetech.waw.pl

FIRETECH - Bydgoszcz

Serwis urządzeń ppoż.
Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510 291 617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl