PRZEGLĄDY, NAPRAWA I KONSERWACJA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH

Wewnętrzna sieć hydrantowa zbudowana z hydrantów wewnętrznych HW-25, HW-33 lub HW-52 stanowi istotny element wyposażenia większości budynków biurowych, mieszkalnych czy produkcyjnych powstających w dzisiejszych czasach. Użycie hydrantu we wczesnej fazie pożaru może znacznie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia i ograniczenie strat po pożarowych, a nawet ich wyeliminowanie poprzez bezzwłoczne użycie tego jakże sprawnego urządzenia przeciwpożarowego.

Czy badanie wydajności hydrantów to obowiązek?

Hydranty podobnie jak pozostałe urządzenia przeciwpożarowe muszą być poddawane regularnym przeglądom technicznym w tym badaniu wydajności. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z paragrafu 3 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z tym zapisem hydranty podlegając przeglądom zgodnie z zapisami Polskich Norm.

Serwisant w czasie przeglądu hydrantu wewnętrznego

Jak często należy wykonywać przeglądy?

Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych podobnie jak pozostałych urządzeń przeciwpożarowych wymagane jest co najmniej raz w roku, chyba, że producent w dokumentacji techniczno-ruchowej wskaże inną częstotliwość. Spośród znanych nam polskich producentów nie narzucono częstotliwości przeglądów aniżeli raz do roku.
W trakcie przeglądu sprawdzane jest oznakowanie hydrantu, dostęp, możliwość jego sprawnego otwarcia, stan techniczny i działanie wszystkich elementów składowych, badane jest ciśnienie statyczne, dynamiczne oraz obliczana wydajność na podstawie tego ostatniego,
Protokół zawiera niezbędne informacje o stanie urządzenia i ewentualne zalecenia celem przywrócenia hydrantu do pełnej sprawności. Sprawdzony hydrant powinien zostać oznakowany etykietą „SPRAWDZONY” zawierającą informacje o podmiocie dokonującym sprawdzenia, dane serwisanta, jak również data kolejnej planowanej kontroli. W przypadku gdy z jakichś powodów hydrant uznaje się za niesprawny, powinien on zostać oznaczony etykietą „USZKODZONY” bądź „NIESPRAWNY”.
Dla celów formalnych poza oznaczeniem hydrantu „kontrolką” niezbędne jest przygotowanie protokołu z badania ciśnienia i wydajności, w którym poza zbadanymi parametrami ujmujemy informacje o stanie technicznym każdego urządzenia.

Serwisanci w czasie przeglądu hydrantu wewnętrznego

Jaka powinna być wydajność hydrantu wewnętrznego?

W zależności od średnicy wewnętrznej hydrantu wymagana minimalna wydajność przy wymaganym minimalnym ciśnieniu 0,2 MPa powinna wynieść:

 • HW 25 : 1 dm3/s
 • HW 33 : 1,5 dm3/s
 • HW 52 : 2,5 dm3/s

W przypadku mniejszej wydajności hydrant uznaje się za niesprawny. Należy wówczas zdiagnozować przyczynę zbyt niskiej wydajności, którą może być chociażby zbyt niska wydajność zasilającej budynek sieci wodociągowej. W takim przypadku rozwiązaniem może być np. instalacja hydroforowa mająca za zadanie podniesienie ciśnienia w sieci hydrantowej.

Kiedy wymaga się jednoczesnego badania wydajności dla dwóch, a kiedy dla czterech hydrantów wewnętrznych?

Zgodnie z aktualnymi przepisami instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z:

 1. jednego hydrantu wewnętrznego w budynku niskim lub średniowysokim, jeżeli powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza 500m2
 2. dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub dwóch sąsiednich zaworów 52 w budynkach niewymienionych w pkt. 1) i 3) oraz w budynku wysokim z jedną klatką schodową
 3. czterech sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub zaworów 52
  1. w budynku wysokim i wysokościowym na kondygnacjach podziemnych i kondygnacjach położonych na wysokości powyżej 25m
  2. w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 3000 m2

Jak wygląda przegląd hydrantu wewnętrznego?

Podczas przeglądu należy sprawdzić, czy:

 • do hydrantów jest swobodny dostęp
 • jest instrukcja obsługi, czy jest ona czysta i czytelna
 • jest oznakowanie pozwalające na szybką lokalizację urządzenia
 • mocowania do ściany są odpowiednie, nie są obruszone i trzymają pewnie
 • wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie wskaźnika wypływu oraz miernika ciśnienia)
 • miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym
 • wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięć. Jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze
 • zaciski lub taśmowanie węża jest prawidłowe i właściwie zaciśnięte
 • bęben węża obraca się lekko w obu kierunkach. Dla bębnów z wahliwym zamocowanie sprawdzić czy oś (zamocowanie) obraca się łatwo i czy bęben obraca się o 180?
 • czy zawór odcinający przy bębnach ręcznych jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo
 • sprawdzić pracę zaworu automatycznego przy bębnach automatycznych oraz sprawdzić właściwą pracę serwisowego zaworu odcinającego
 • właściwy jest stan przewodów zasilających w wodę (rurociągów), szczególną uwagę zwrócić na odcinki elastyczne czy nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia
 • skrzynka hydrantowa (obudowa) nie jest uszkodzona i czy drzwiczki łatwo się zamykają
 • prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje
 • prowadnice węża są poprawnie zamocowane i zapewniają swobodną pracę
 • pozostawić hydrant wewnętrzny w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy hydrant powinien być oznakowany „USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/właściciela
 • sprawdzony sprawny hydrant oznaczony zostaje etykietą „SPRAWDZONY” wraz z datą przeglądu oraz datą kolejnego przeglądu

Czy hydranty zewnętrzne również podlegają przeglądom rocznym?

Tak. Zalicza się je do urządzeń przeciwpożarowych stąd obowiązek corocznych przeglądów wraz z badaniem wydajności. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie Przeglądy hydrantów zewnętrznych

Czy węże hydrantowe podlegają przeglądom okresowym?

Węże podlegają corocznym wizualnym przeglądom oraz tzw. próbie ciśnieniowej. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. Po zakończeniu prac wystawiany jest “protokół próby ciśnieniowej węży hydrantowych”.

Wąż hydrantu powinien być całkowicie rozwinięty, hydrant poddany ciśnieniu i sprawdzony według następujących punktów, czy:

 1. urządzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone, a elementy nie są skorodowane lub przeciekające
 2. miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane
 3. mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamocowane
 4. dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia
 5. wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia ani pęknięć; jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze
 6. zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte
 7. zwijadło wężowe obraca się lekko w obu kierunkach
 8. w przypadku wychylnego zwijadła wężowego zwijadło wężowe obraca się łatwo i czy wychyla się o 1800
 9. w przypadku ręcznych zwijadeł zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo
 10. w przypadku zwijadeł automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidłowa oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinającego jest właściwa
 11. stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy, szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy odcinki elastyczne nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia
 12. stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy, szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy odcinki elastyczne nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia
 13. jeżeli hydrant wyposażony jest w szafkę, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafki łatwo się otwierają;
 14. prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać
 15. praca prądownic węża jest prawidłowa, upewnić się, że są one właściwie i pewnie zamocowane
 16. wszystkie węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji, zgodnie z PN – EN 671-1 i/lub PN- EN 671-2

Czy zawory hydrantowe również podlegają okresowym przeglądom?

Zawory hydrantowe, podobnie jak hydranty wewnętrzne, również należy poddawać corocznym przeglądom technicznym. W zakres przeglądu wchodzi sprawdzenie stanu technicznego nasad, kontrola oznakowania, a przede wszystkim sprawdzenie ciśnienia statycznego i dynamicznego z obliczeniem wydajności zaworu hydrantowego. Wymagana wydajność dla zaworu hydrantowego DN52, aby uznać go za sprawny do wykorzystania do celów gaśniczych musi wynieść minimum 2,5 dm3/s.

NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI przy przeglądach hydrantów i zaworów hydrantowych:

Pierwsze nieprawidłowości jakie można dostrzec nie będąc doświadczonym konserwatorem to dość często spotykany utrudniony dostęp do hydrantu. Użytkownicy obiektów nagminnie zastawiają hydrantu innymi elementami wyposażenia obiektów jednocześnie zapominając o właściwym oznakowaniu hydrantów. Efekt? Nawet jeśli w momencie pożaru dostrzeżemy hydrant, to inną kwestią jest sprawne dostanie się do niego i wykorzystanie.

Kolejne kardynalne zaniedbanie to brak kluczyków w szafkach hydrantowych lub szafkach na zawory hydrantowe chronione w ten sposób przed wandalami. Brak uzupełnionego kluczyka za tzw. szybką to dla doraźnego „strażaka” brak możliwości wykorzystania hydrantu. Zwyczajnie drzwiczki same się nie otworzą, a walka z ich otwarciem w momencie pożaru, to chyba ostatnia rzecz jaką byśmy chcieli podjąć.

Trzecie zaniedbanie to brak węża lub prądownicy w szafce hydrantowej. Niestety nikt z nas nie nosi ze sobą węża na wypadek pożaru. A słabości ludzkie i kradzieże sprzętu ppoż. w częściach wspólnych chociażby garaży podziemnych w budynkach mieszkalnych z własnych doświadczeń wiemy, iż nie należą do rzadkości. Sposób na bezmyślnego złodzieja? Hydranty i gaśnice umiejscowione w szafkach hydrantowych, drzwiczki plombowane dla bieżącej wizualnej kontroli przez ochronę, konserwatora czy administratora, czy aby nie doszło do nieuprawnionego otwarcia szafki.

Czwarty przypadek braku możliwości wykorzystania dostępnego sprzętu ppoż. to kradzieże pokręteł zaworów hydrantowych. Cel? Chyba tylko fantazja osób „pożyczających” te elementy raczy wiedzieć.

Po piąte „NIEPROFESJONALNY SERWIS PPOŻ”. Nasi serwisanci bardzo często w momencie wykonywania przeglądu na nowych obiekcie napotykają na „kwiatki” typu ktoś zapomniał po wykonanym przeglądzie podłączyć wąż hydrantowy pod zawór, albo prądownica leży obok jak na półce z książkami. Strażak sobie poradzi. Ale przypadkowy użytkownik może mieć realny problem.

Po szóste wymieniając węże hydrantowe nowe węże należy wyjąć z pasów transportowych. Związane mocnym pasem czy liną węże z pewnością nie dadzą się rozwinąć, a któż z nas nosi nóż, którym węże będzie rozcinał, a potem sprawiał cała linię gaśniczą. Ten kto był przy pożarze samochodu w garażu podziemnym, wie że czas skutecznej reakcji liczony jest w sekundach nie minutach.

Po siódme brak regularnych przeglądów do zapieczenie się zaworów i tym samym brak możliwości sprawnego otwarcia. A jak już się otworzy przepływ takiej wody wzbogaconej o znaczną ilość osadu miejmy nadzieję, iż jego ilość nie zablokuje naszej prądownicy.


Chciałbyś zakupić nowy hydrant?
Sprawdź ofertę 🔥 – Hydranty Wewnętrzne Przeciwpożarowe w naszym sklepie z akcesoriami BHP i PPOŻ 🧯!


Szukasz przeglądów hydrantów zewnętrznych? Przejdź tutaj!

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział serwisowy

Tel. : 22 486 33 68 wew. 2
e-mail: serwis@firetech.waw.pl


Patryk Szczepanik
Tel.: 511-135-694
e-mail: p.szczepanik@firetech.waw.pl


Gabriela Falicka
Tel.: 507-898-232
e-mail: g.falicka@firetech.waw.pl

FIRETECH - Łódź

Serwis urządzeń ppoż.
Przemysław Kaniewski
Tel.: 518-872-095
e-mail: serwis.lodz@firetech.waw.pl

FIRETECH - Bydgoszcz

Serwis urządzeń ppoż.
Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510 291 617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl