Doradzamy, wspieramy w organizacji, a następnie nadzorujemy przeprowadzenie próbnej ewakuacji – praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z budynku. Celem tego rodzaju ćwiczeń jest wdrożenie i przećwiczenie zasad postępowania w sytuacji pojawienia się zagrożeń wymagających natychmiastowej ewakuacji całości personelu i osób postronnych z obiektu.

Prawidłowo przygotowana i przeprowadzona próbna ewakuacja to nie „PRZERWA W PRACY”. Próbna ewakuacja to przede wszystkim doskonała okazja na weryfikację istniejących procedur, stopnia przygotowania pracowników i osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji oraz okazja do analizy zachowań ludzi ( psychologia ewakuacji ). Poza w/w miękkimi zagadnieniami to także perfekcyjna okazja do sprawdzenia sprawności zadziałania systemów bezpieczeństwa w budynku (system sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy, systemy kontroli dostępu, systemy oddymiania, oświetlenie awaryjne).

Dlaczego warto przeprowadzać regularne ćwiczenia z próbnej ewakuacji?

Brak ćwiczeń oznacza brak przygotowania do zapewnienia sprawnej ewakuacji z budynku. Brak sprawnej ewakuacji oznacza potencjalnie ofiary śmiertelne. Tylko sprawna i bezpieczna ewakuacja, właściwe zorganizowana i skoordynowana pozwoli na ewakuację pracowników i osób postronnych z budynku do strefy bezpiecznej. Weryfikacja ilości osób ewakuowanych oraz wytypowanie osób zaginionych pozwoli na szybsze przekazanie informacji do służb ratowniczych i wdrożenie działań poszukiwawczych. Szybsze działanie służb ratowniczych – większe szanse na przeżycie nas samych.

Kiedy „próbna ewakuacja” może zamienić się w prawdziwą sytuację zagrożenia?

ZAGROŻENIA BOMBOWE – ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE
UZBROJONY TERRORYSTA / SZALENIEC W BUDYNKU
ZAGROŻENIE POŻAROWE – WYBUCH GAZU
Nie ignoruj zagrożeń. Bądź zawsze przygotowany!

znak ewakuacja

Jakie obiekty podlegają obowiązkowi dokonywania ćwiczeń z zakresu ewakuacji?

Lp.Rodzaj obiektuCzęstotliwość
1.Obiekty, w których przebywa co najmniej 50 osób będących jego stałymi użytkownikami (biurowce, zakłady pracy)Co najmniej raz na dwa lata
2.Obiekty, w których dochodzi co cyklicznej zmiany grup użytkowników liczących > 50 osób (np. przedszkola, szkoły, internaty, domy studenckie)Co najmniej raz na rok, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników

Podstawa prawna „§ 17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”.

Próbne ewakuacje szkół, przedszkoli, domów opieki w Warszawie

Należy pamiętać, iż w przypadku organizacji praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji w obiektach przeznaczonych dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się (np. przedszkola, szpitale, domy opieki) istnieje obowiązek:

 1. Pisemnego poinformowania Komendanta Powiatowego (Miejskiego) PSP o terminie planowanej ewakuacji na co najmniej 7 dni przed (dotyczy każdego rodzaju obiektu),
 2. Uzgodnienia zakresu ewakuacji z Komendantem Powiatowym (Miejskim) PSP właściwym dla lokalizacji ewakuowanego obiektu.

próbne ewakuacje budynków

Zainteresował Cię nasz materiał? Oto jak wygląda profesjonalna pomoc z naszej strony.

 • Zaczynamy od wizji lokalnej i konsultacji z użytkownikami budynku
 • Przedstawiamy scenariusz ćwiczeń
 • Prowadzimy szkolenie dla osób wyznaczonych do prowadzenia ewakuacji
 • Przygotujemy wszelkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia próbnej ewakuacji do Komendanta Miejskiego PSP
 • Urealnimy ćwiczenia: sztuczny dym, aktywacja systemów bezpieczeństwa, pozoranci
 • Nadzorujemy przebieg ewakuacji, analizujemy jej przebieg, aby następnie wskazać na mocne i słabe strony jej realizacji. Maksymalizujemy włożony wysiłek – właściwe wnioski to kluczowy punkt naszych ćwiczeń.

Próbna ewakuacja budynku – cel procedury

Procedura ma za zadania zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji (prewencyjnej lub interwencyjnej) pracowników oraz osób postronnych znajdujących się na terenie określonej placówki w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia bądź życia.

Ogólne zasady bezpiecznej ewakuacji

 • Ściśle stosować się do przekazywanych zaleceń przełożonych i osób prowadzących ewakuację.
 • Osoby wytypowane do działań zabezpieczających ewakuację powinny przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań (tzw. FIRE MARSHALLS).
 • Wszystkie osoby opuszczające budynek powinny pozostawić rzeczy osobiste, wziąć należy jedynie tel. komórkowy, dokumenty i leki a następnie przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie z planem ewakuacyjnym.
 • Nie należy zamykać pomieszczeń na klucz. Opuszczając pomieszczenie drzwi należy zamknąć a klucz do nich włożyć w drzwi od strony zewnętrznej.
 • Wyznaczeni pracownicy (np. służba ochrony obiektu) wyprowadzają klientów z obiektu, pracownicy zbierają się w wyznaczonym miejscu oznaczonym jako „MIEJSCE ZBIÓRKI PO EWAKUACJI” , tam następuje sprawdzenie list obecności.
 • Na „MIEJSCU ZBIÓRKI PO EWAKUACJI” osoby ewakuowane pozostają do chwili otrzymania informacji o możliwości powrotu do obiektu, bądź innych dyspozycji.

próbna ewakuacja szkoły

W materiałach do pobrania opisana jest cała procedura ewakuacji obiektu:

 1. Podstawa prawna
 2. Cel procedury
 3. Podstawa uruchomienia procedury
 4. Sposób ogłaszania alarmu – sygnały alarmowe
 5. Organizacja ewakuacji oraz przedmiot i zakres stosowania procedury
 6. Przydział obowiązków i organizacja działań
 7. Ogólne zasady ewakuacji
 8. Drogi ewakuacji (kierunki ewakuacji)
 9. Obowiązki pracowników
 10. Postanowienia końcowe

Kontakt

Jesteśmy do twojej dyspozycji! Zadzwoń lub napisz.

Biuro Firetech
Tel. : 22 486 33 68
firetech@firetech.waw.pl