Regulacje prawne dotyczące scenariuszy rozwoju pożaru

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej nakłada obowiązek opracowania scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.
Powyższe rozporządzenie definiuje scenariusz pożarowy jako:
“opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim:

  1. sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych, oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie,
  2. rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.”

Scenariusz przebiegu zdarzeń w czasie pożaru obok podstawowych zagrożeń pożarowych, przyjętych rozwiązań techniczno – budowlanych ograniczających te zagrożenia i przewidzianych do zastosowania urządzeń przeciwpożarowych, ma za zadanie określić:

  • Podstawowe zasady współdziałania urządzeń przeciwpożarowych z innymi instalacjami,
  • Zasady sterowań, jakie powinny być wykonane po wykryciu pożaru przez centralkę pożarową lub system zarządzania bezpieczeństwem,
  • Podstawowe procedury postępowania podczas zdarzeń noszących znamiona pożaru,
  • Algorytm sterowania instalacji i urządzeń przeciwpożarowych (w tym określenie wzajemnych relacji pomiędzy działaniami poszczególnych systemów i urządzeń, wyznaczenie dopuszczalnych czasów opóźnień dla poszczególnych sygnałów i urządzeń).

Powierzając firmie FIRETECH zadanie wykonania scenariusza pożarowego dla swojego obiektu masz pewność, że otrzymujesz dokument sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jako czynni strażacy oraz inżynierowie bezpieczeństwa pożarowego wykonamy scenariusz zgodnie z aktualną wiedzą techniczną oraz operacyjną obejmującą znajomość występujących zagrożeń dla osób znajdujących się w budynku, jak i dla samego obiektu.

Do każdego scenariusza wykonujemy również matrycę sterowań, która jest integralną częścią scenariusza pożarowego.

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział projektowy
Tel. : 22 486 33 68 wew. 2

 

FIRETECH - Bydgoszcz

Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510-291-617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl