Stałe Urządzenia Gaśnicze Gazowe (SUG-G)

Zastosowane baterie litowo-jonowe oferują znaczną ilość energii w niewielkiej przestrzeni, co sprawia, że są idealne do magazynowania energii elektrycznej w instalacjach stacjonarnych. Niemniej jednak, te korzystne właściwości niosą ze sobą również unikalne ryzyko pożarowe. Baterie te łączą wysokoenergetyczne substancje z elektrolitami o dużym stopniu łatwopalności. W rezultacie, istotnym zagrożeniem dla takich systemów magazynowania energii jest możliwość wybuchu pożaru, który może znacząco wpłynąć na różne aspekty funkcjonowania całego systemu.Instalacja Stałego urządzenia gaśniczego gazowego

Jak działa system?

System składa się z:

  • urządzeń do wykrywania pożaru – czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze przeciwpożarowe, systemy detekcji, czujki zasysające, przyciski START/STOP,
  • instalacji gaśniczej – zbiorniki na środek gaśniczy, instalacja przewodów rurowych rozdzielczych i rozprowadzających zakończonych dyszami wylotowymi (np. dysze nadsufitowe, podłogowe, dysze przestrzeni głównej) podłączone do butli z magazynowanym gazem gaśniczym, sygnalizatory optyczne – plafony umieszczone w widocznym miejscu nad każdymi drzwiami pomieszczenia, klapa odciążająca
  • Centrali Sterowania Gaszeniem – urządzenia sterującego uruchamianego ręcznie lub samoczynnie.

Elementem gaśniczym w instalacji jest gaz obojętny przechowywany pod ciśnieniem w butlach podłączonych systemem rur do instalacji. Obecnie stosowane między innymi są: azot, argon lub dwutlenek węgla oraz mieszanki tych gazów (Argonite, Inergen), a cały system gaśniczy wykonujemy dla Państwa na centralach gaszeniowych Polon – Ignis lub firmy Schrack.

Zgodnie z pożarniczą regułą czworokąta spalania, po wyeliminowaniu jednego z czterech elementów koniecznych do występowania procesu spalania którymi są:

  • obecność paliwa
  • dostęp tlenu
  • początkowy bodziec energetyczny
  • występowanie wolnych rodników

pożar nie ma prawa rozwijać się dalej a jego moc stopniowo słabnie.

Powyższą zasadę działania wykorzystuje się w systemach Stałych Urządzeń Gaśniczych – Gazowych.

Przez wtłoczenie do zamkniętej objętości pomieszczenia objętego pożarem gazu neutralnego uniemożliwiającego podtrzymanie reakcji utleniania potocznie zwanej spalaniem, wypieramy z jego objętości powietrze, obniżając jednocześnie stężenie tlenu w środowisku pożarowym powodując obniżenie mocy pożaru, a z czasem jego ugaszenie. Zdecydowaną zaletą systemu jest to, że jako jedyny stosuje tzw. ‘czyste’ ograniczenie dostępu tlenu do ogniska bez użycia wody lub jakichkolwiek innych środków gaśniczych, zapobiegając zalaniu czy uszkodzeniu mechanicznemu gaszonych elementów.

Próba szczelności “Door Fan Test”

Istotnym aspektem spełnienia wymagań technicznych zawartych w normach europejskich a także wytycznych VdS/CEA aby system miał możliwość zadziałać jest przeprowadzenie próby szczelności pomieszczenia oraz wykonanie odciążeń ciśnieniowych (ujść odciążających). Przy pomocy wentylatora mocowanego w futrynie drzwi pomieszczenia badanego, wytwarzane jest nadciśnienie, a analiza strumienia powietrza pozwala wyliczyć stopień nieszczelności oraz ich wpływ na utrzymanie w kubaturze pomieszczenia chronionego wymaganego stężenia gaśniczego.

Według Normy ISO 14520

Część 1 –Wymagania ogólne pkt. 8.2.4: „W pomieszczeniach, w których przewiduje się montaż systemu gaszenia objętościowego, należy zlokalizować i uszczelnić wszystkie nieszczelności, ponieważ może mieć to znaczący wpływ na czas utrzymania w pomieszczeniu określonego stężenia gaśniczego, a co za tym idzie, na skuteczność działania systemu gaśniczego..”

oraz

Pkt. 9.2.4.1: „Przynajmniej co 12 miesięcy należy sprawdzać czy w granicach pomieszczenia nie pojawiły się zmiany, mogące mieć wpływ na jego szczelność lub skuteczność działania instalacji gaśniczej. Jeżeli nie można stwierdzić tego naocznie, należy ponownie przeprowadzić test szczelności zgodnie z Aneksem E”.

..co narzuca na wykonawcę SUG-G konieczność wykonania takowego testu systemu po montażu w miejscu do tego przeznaczonym oraz likwidację ewentualnych nieszczelności.

Równie istotnym elementem projektu minimalizującym ryzyko uszkodzenia części obiektu (np. drzwi lub okien) podczas nagłego wzrostu ciśnienia towarzyszącego wyładowaniu gazu gaśniczego jest zaprojektowanie oraz instalacja odciążeń ciśnieniowych (ujść odciążających) w formie kanałów prowadzących ze strefy gaszenia na otwartą przestrzeń. Uszkodzenia te mogłyby spowodować rozszczelnienie strefy gaszenia kwestionujących skuteczność gaśniczą urządzenia.

Zastosowanie SUG-G

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G) znajdują zastosowanie w obiektach, które z uwagi na swoją wrażliwą zawartość nie mogą być zabezpieczone zwykłymi środkami gaśniczymi, takimi jak woda czy proszek gaśniczy, a które mogłyby spowodować ich uszkodzenie. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU 2010 nr 109, poz. 719) stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru, jest wymagane w:

  • archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
  • muzeach oraz zabytkach budowlanych wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej
  • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym

Serwerownie

Serwerownie są to specjalnie wydzielone pomieszczenia przeznaczone do przechowywania i użytku sprzętu elektrycznego, przede wszystkim komputerów pełniących rolę serwerów. Serwerownie są obiektami specyficznymi, gdzie aby nie zakłócić pracy urządzeń musi panować odpowiedni mikroklimat (m.in. wilgotność i temperatura powietrza).
Wystąpienie w obiektach tego typu pożaru, nawet niegroźnego i użycie w akcji gaśniczej wody lub proszku mogłoby nieodwracalnie uszkodzić sprzęt, który tym pożarem nie był objęty. Dlatego w pomieszczeniach serwerowni najczęściej spotykane są stałe urządzenia gaśnicze gazowe, których użycie wpływa negatywnie na sprzęt elektroniczny.
W celu wczesnego wykrycia pożaru i natychmiastowego podjęcia działań gaśniczych coraz częściej wraz ze stałym urządzeniem gaśniczym instaluje się system wczesnej detekcji dymu. Jest on tworzony zazwyczaj za pomocą czujek zasysających.

Magazyny energii

Systemy przechowywania energii (ESS – Energy Storage Systems) oparte na bateriach litowo-jonowych mają szerokie zastosowanie i pełnią kluczową rolę w całej strukturze energetycznej. Wspomagają optymalizację wydajności poprzez stabilizację częstotliwości i napięcia oraz równoważenie wahnięć między podażą a popytem w sieci. Prognozuje się, że ten sektor będzie dynamicznie rosnąć, zwłaszcza w kontekście rosnącego zapotrzebowania na produkcję energii z odnawialnych źródeł (OZE) i wynikających z tego wymagań.
Projektujemy, dostarczamy oraz instalujemy systemy wczesnej detekcji oraz gaszenia magazynów energii, które wykorzystują akumulatory litowo-jonowe. Więcej informacji o proponowanych rozwiązaniach oraz możliwości współpracy można znaleźć tutaj.

Instalacja gaszenia gazem

Aby zachować skuteczność gaśniczą systemu należy spełnić określone warunki. Pomieszczenie chronione w celu utrzymania w nim gazu powinno być szczelne a wypływ gazu powinien nastąpić najszybciej jak to możliwe po wykryciu zagrożenia. Następną ważną kwestią jest utrzymanie odpowiedniego stężenia gazu gaśniczego w kubaturze pomieszczenia przez czas uniemożliwiający nawrót palenia czyli czas retencji. Właściwości te zależą od zastosowanego gazu gaśniczego, a wyznaczenie wymaganego stężenia gaśniczego gazu i jego zapasu dla określonego materiału palnego następuje normalnie za pomocą prób pożarowych. Mogą to być próby pożarowe w skali laboratoryjnej lub w „warunkach rzeczywistych”. Zawarte w ach (“PN-EN 15004-1:2019-06 Stałe urządzenia gaśnicze Urządzenia gaśnicze gazowe Część 1: Projektowanie, montaż i konserwacja”) podstawy doboru parametrów podstawowych mają istotny wpływ na skuteczność i niezawodność urządzeń gaśniczych. Normy ppoż. określają także przez jaki czas po wyładowaniu gazu należy zapewnić utrzymanie odpowiedniego stężenia gazu w ochranianym obiekcie (najczęściej wymagany czas ‘retencji ’-wynosi 10 minut, ale może być inny w zależności od miejscowych uwarunkowań i przyjętego scenariusza pożarowego).

Jak wygląda przegląd i konserwacja?

Przegląd stałych urządzeń gaśniczych gazowych polega na kontroli wszystkich pojedynczych elementów składowych tego systemu. Przynajmniej 1 raz w ciągu tygodnia należy dokonać weryfikacji wskaźników pomiarowych oraz przeprowadzić test centrali sterowania gaszeniem oraz test panelu operatora. Przynajmniej 1 raz na kwartał należy sprawdzić czystość czujek oraz przeprowadzić testy: test rezerwowego źródła zasilania oraz test zadziałania systemu detekcji i alarmowania. 1 raz na pół roku należy dokonać sprawdzenia rurociągów, zaworów, zbiorników i przewodów elastycznych. Przynajmniej 1 raz w ciągu roku należy przeprowadzić próbę zadziałania urządzenia gaśniczego gazowego oraz wykonać test współdziałania systemów przeciwpożarowych.

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu przeglądów instalacji systemu stałych urządzeń gaśniczych gazowych. Każdy z przeglądów zakończony jest wykonaniem protokołu podpisanego przez wyspecjalizowanego pracownika naszej firmy. Protokół dostarczamy w dwóch wersjach – papierowej oraz elektronicznej. Sprawdź nasz dział serwisu!

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział instalacyjny
Tel. : 22 486 33 68 wew. 2

e-mail: instalacje@firetech.waw.pl


Patryk Szczepanik
Tel.: 511-135-694
e-mail: p.szczepanik@firetech.waw.pl

FIRETECH - Łódź

Serwis urządzeń ppoż.
Przemysław Kaniewski
Tel.: 518-872-095
e-mail: serwis.lodz@firetech.waw.pl

FIRETECH - Bydgoszcz

Serwis urządzeń ppoż.
Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510 291 617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl