Przeciwpożarowy wyłącznik prąduZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu wymaga się w budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m3 oraz w budynkach lub pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

Wyłącznik przeciwpożarowy z założenia powinien służyć wyłączeniu napięcia w całym obiekcie lub strefie pożarowej celem umożliwienia prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych z wykorzystaniem środków gaśniczych na bazie wody. Wyłącznik ten nie może jednak wyłączać zasilania obwodów urządzeń pożarowych istotnych z puntu widzenia zapewnienia choćby bezpiecznych warunków ewakuacji.

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu w budynkach

Do urządzeń i instalacji przeciwpożarowych dla których wymaga się podtrzymania napięcia należą m.in. :

  • System sygnalizacji pożarowej,
  • Dźwiękowy system ostrzegania,
  • Urządzenia służące wentylacji pożarowej,
  • Windy przeznaczone dla ekip ratowniczych,
  • Pompy pożarowe,
  • Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,

Wyłącznik powinien być instalowany przy głównym wejściu do obiektu, a w przypadku kilku wejść optymalnym rozwiązaniem będzie jego instalacja przy kilku wejściach gwarantująca możliwość jego szybkiego odnalezienia w razie konieczności odłączenia napięcia w obiekcie.

Jako wyłącznik należy stosować aparat elektryczny typu rozłącznik, uzbrojony w cewkę wyzwalacza wzrostowego z możliwością zdalnego sterowania w układzie przełącznika faz, który w przypadku zaniku napięcia w jednej lub dwóch dowolnych fazach automatycznie przełączy zasilanie cewki wzrostowej na fazę aktywną.


Kontakt

Jesteśmy do twojej dyspozycji! Zadzwoń lub napisz.

Dział instalacyjny / Serwis urządzeń p.poż.
Tel. : 22 486 33 68 wew. 2

Szczepanik Patryk
Tel.: 511-135-694 e-mail: serwis@firetech.waw.pl