Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Urządzenie służące do natychmiastowego wyłączenia prądu z instalacji budynku podczas wystąpienia sytuacji zagrożenia (najczęściej pożaru..) w celu uniknięcia “efektu domino” i minimalizacji powstania zagrożenia kolejnego wynikającego z obecności linii energetycznych będących pod napięciem.

Podstawowym środkiem gaśniczym używanym w instalacjach służących do zabezpieczania przeciwpożarowego budynków czy wykorzystywanym przez strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych jest woda. Jak wiadomo posiada bardzo dobre właściwości przewodzenia prądu co w połączeniu z kontaktem z przewodami podłączonymi do zasilania stanowi duże niebezpieczeństwo dla ekip ratowniczych pracujących na miejscu zdarzenia i likwidujących napotkane zagrożenia.

Ręczny przycisk ma zadanie zaraz po wciśnięciu uruchomić mechanizm, który odłączy zasilanie budynku od źródła energii za wyjątkiem obwodów zasilających instalację i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, więc między innymi:

 • klap dymowych,
 • czujek pożarowych,
 • dźwiękowych ostrzegaczy,
 • pomp pożarowych,
 • oświetlenia awaryjnego,
 • wind ewakuacyjnych,
 • wentylacji pożarowej.

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu w budynkach

Do urządzeń i instalacji przeciwpożarowych dla których wymaga się podtrzymania napięcia należą m.in. :

 • System sygnalizacji pożarowej,
 • Dźwiękowy system ostrzegania,
 • Urządzenia służące wentylacji pożarowej,
 • Windy przeznaczone dla ekip ratowniczych,
 • Pompy pożarowe,
 • Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,

Wyłącznik powinien być instalowany przy głównym wejściu do obiektu, a w przypadku kilku wejść optymalnym rozwiązaniem będzie jego instalacja przy kilku wejściach gwarantująca możliwość jego szybkiego odnalezienia w razie konieczności odłączenia napięcia w obiekcie.

Jako wyłącznik należy stosować aparat elektryczny typu rozłącznik, uzbrojony w cewkę wyzwalacza wzrostowego z możliwością zdalnego sterowania w układzie przełącznika faz, który w przypadku zaniku napięcia w jednej lub dwóch dowolnych fazach automatycznie przełączy zasilanie cewki wzrostowej na fazę aktywną.

Wymagania dotyczące instalacji:

Zgodnie z wymaganiami § 183 ust. 2–4 “Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (DzU nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami):

 • przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem,
 • przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany,
 • odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może spowodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego. Wyjątek stanowią źródła zasilające urządzenia elektryczne, które muszą funkcjonować w czasie pożaru.

Jak wygląda instalacja?

Element wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu instaluje się w rozdzielnicy głównej budynku. Mieści się ona w pomieszczeniu wydzielonym pożarowo lub w rozdzielnicy pożarowej. W sytuacji, gdy jako element wykonawczy stosuje się aparat elektryczny typu wyłącznik zapewnia się wybiórczość działania zabezpieczeń występujących w instalacjach elektrycznych budynku. Dotyczy to instalacji przyłączonych za wyłącznikiem i eksploatowanych w warunkach normalnej eksploatacji. Sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu może być miejscowe lub zdalne – zależy to od uwarunkowań lokalnych.

Energia elektryczna do przeciwpożarowego wyłącznika prądu doprowadzana jest przewodem gwarantującym dostawę energii elektrycznej przez wymagany czas pracy urządzeń przyłączanych do niego od strony zasilania, chronionym lub odpornym na działanie wody.

Zasada działania

Sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu odbywa się za pomocą przycisku umieszczonego najczęściej w pobliżu wejścia głównego do obiektu lub strefy pożarowej. Oznakowany jest zgodnie z Polską Normą dotyczącą znaków bezpieczeństwa oraz technicznych środków przeciwpożarowych za pomocą tabliczki znamionowej z umieszczonym na niej napisem: “Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”.

W niektórych typach tego urządzenia po uruchomieniu go, potwierdzeniem zadziałania jest włączenie się na jego oprawie zielonej diody LED. Oznacza to, że nastąpiło przerwanie dostaw energii elektrycznej w budynku. Jest to ważna informacja dla użytkowników budynku a także ekip ratowniczych, że zagrożenie wynikające z obecności energii elektrycznej zostało zlikwidowane.

Powrót napięcia do instalacji elektrycznej sygnalizowany natomiast będzie sygnałem diodym LED w kolorze czerwonym.

Oferta Firetech

Nasza firma oferuje specjalizuje się w dostarczaniu oraz instalacjach przeciwpożarowych wyłączników prądu. Ponadto oferujemy coroczne przeglądy tych urządzeń, zakończone sporządzeniem protokołu podpisanego przez naszego przeszkolonego pracownika. Protokół wykonujemy w wersji papierowej oraz elektronicznej tak, aby Klient w każdej chwili mógł szybko do niego wrócić.

Na stronie naszego sklepu znajdziecie Państwo ofertę związaną z zakupem przycisku sterującego przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu a także jego oznakowaniem:

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział instalacyjny
Tel. : 22 486 33 68 wew. 2

e-mail: instalacje@firetech.waw.pl


Patryk Szczepanik
Tel.: 511-135-694
e-mail: p.szczepanik@firetech.waw.pl

FIRETECH - Łódź

Serwis urządzeń ppoż.
Przemysław Kaniewski
Tel.: 518-872-095
e-mail: serwis.lodz@firetech.waw.pl

FIRETECH - Bydgoszcz

Serwis urządzeń ppoż.
Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510 291 617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl