Przepisy i podstawa prawna

Wykonywanie przeglądów drzwi przeciwpożarowych, mimo że przez wielu pomijane jest konieczne i wymagane. Drzwi przeciwpożarowe jako urządzenia ppoż. o określonej odporności ogniowej, najczęściej EI30 lub EI60, pełnią rolę oddzielenia przeciwpożarowego, zabezpieczają przez określony czas przed przedostaniem się płomieni, temperatury oraz dymu do wnętrza pomieszczenia. Chronią one mienie, a przede wszystkim przebywające tam osoby, umożliwiają im ewakuację oraz podjęcie działań ratowniczo- gaśniczych przez straż pożarną. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, drzwi przeciwpożarowe wyposażone w systemy sterowania należy poddawać przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcji obsługi opracowanej przez producenta. Dokumentacja techniczno- ruchowa jasno wskazuje, iż drzwi ppoż. powinny być cykliczne sprawdzane. Zaniedbania w zakresie przeglądu drzwi przeciwpożarowych mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo ludzi oraz generować kłopoty w przypadku wypłacania odszkodowań.

Przebieg przeglądu drzwi przeciwpożarowych

Wykonywanie serwisu drzwi przeciwpożarowych daje nam pełen obraz o ich stanie technicznym, a także informuje nas, czy dane drzwi będą stanowić trwałą przegrodę w przypadku przemieszczania się ognia w trakcie pożaru.

Przebieg przeglądu drzwi ppoż.

Procedura

  • Oględziny zewnętrzne drzwi
  • Sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem 
  • Sprawdzenie powłoki lakierniczej
  • Kontrola zawiasów i ich zamocowania
  • Sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli, klamek
  • Sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej
  • Smarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych
  • Kontrola zamocowania mechanizmu samozamykacza
  • Sprawdzenie stanu przeszklenia oraz uszczelek przyszybowych

Oznakowanie

W przepisach jasno nie zostały określone wymagania odnośnie oznakowania drzwi przeciwpożarowych. Zaleca się oznakowanie drzwi znakiem „Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać!” w celu wskazania ich konkretnego przeznaczenia. Przeglądy powinny odbywać się przynajmniej raz w roku, chyba że dokumentacja techniczno- ruchowa lub instrukcja wskazują inaczej. 

Co zawiera protokół?

Serwis drzwi przeciwpożarowych

Protokół poświadczający wykonanie przeglądu zawiera w sobie przebieg wszystkich dokonanych czynności, termin kolejnego przeglądu, lokalizację poszczególnych drzwi przeciwpożarowych, a przede wszystkim stan techniczny. Wskazujemy wszelkie usterki bądź braki, a także zalecenia jak przywrócić drzwi do pełnej sprawności.

Konserwacja drzwi ppoż.

Okresowy serwis drzwi przeciwpożarowych oraz dokładna konserwacja jest bardzo ważna oraz wymagana. Większość producentów dostarcza instrukcję montażu drzwi wraz ze wskazówkami dotyczącymi konserwacji i sprawdzania wszystkich elementów tych urządzeń oraz częstotliwość wykonywania takich czynności. Tylko w pełni sprawne urządzenia pełnią swoją funkcję oraz są skuteczne. 

W trakcie przeglądu wykonujemy doraźne prace konserwacyjne, takie jak smarowanie zawiasów, czy też regulacja samozamykaczy w cenie przeglądu. Poprawnie działające drzwi w zależności od ich klasy odporności to 30 lub 60 minut skutecznego opierania się ogniu w trakcie pożaru. Może to mieć olbrzymie znaczenie w trakcie ewakuacji ludzi z budynku.

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział serwisowy

Tel. : 22 486 33 68 wew. 2
e-mail: serwis@firetech.waw.pl


Patryk Szczepanik
Tel.: 511-135-694
e-mail: p.szczepanik@firetech.waw.pl


Gabriela Falicka
Tel.: 507-898-232
e-mail: g.falicka@firetech.waw.pl

FIRETECH - Łódź

Serwis urządzeń ppoż.
Przemysław Kaniewski
Tel.: 518-872-095
e-mail: serwis.lodz@firetech.waw.pl

FIRETECH - Bydgoszcz

Serwis urządzeń ppoż.
Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510 291 617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl