Uzgodnienie projektu budowlanego z Rzeczoznawcą ppoż.

W gronie naszych specjalistów znajduje się rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, który zajmuje się m. in. uzgodnieniami projektów pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Jakie budynki wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117). uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej wymaga 11 grup obiektów budowlanych. Są to:

 1. budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;
 2. budynek należący do grupy wysokości średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;
 3. budynek niski zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;
 4. obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2;
 5. obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolno stojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
  • strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 5000 m2,
  • strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2,
  • powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2,
  • występuje zagrożenie wybuchem;
 6. garaż wielokondygnacyjny, garaż zamknięty jednokondygnacyjny wymagający zastosowania samoczynnego urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego oraz garaż ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
 7. obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
 8. stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne;
 9. sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych;
 10. tunel o długości ponad 100 m;
 11. obiekt jądrowy, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893

Dodatkowo sprecyzowano, że w przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, a także zapewnienia drogi pożarowej do obiektu budowlanego, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, uzgodnienie jest wymagane.

Nie oznacza to jednak, ze są to jedyne projekty wymagające uzgodnień zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719 urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. W tym wypadku Ustawodawca pozostawia wybór – możliwe jest wykonanie i uzgodnienie odrębnych projektów urządzeń przeciwpożarowych lub uzgodnienie projektów branżowych lub wielobranżowych, które zawierają projekty danych urządzeń. W praktyce uzgodnienia wymaga więc większość obiektów – chociażby każdy, którego kubatura przekracza 1000 m3.

Na jakiej podstawie uzgadnia się projekt budowlany z rzeczoznawcą przeciwpożarowym?

Rozporządzenie bardzo dokładnie precyzuje jakie dane w projekcie są podstawą do stwierdzenia jego zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Zakres ten, nazywany potocznie warunkami ochrony przeciwpożarowej, obejmuje w szczególności:

 1. informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji;
 2. charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych;
 3. informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń;
 4. informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego;
 5. ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;
 6. informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;
 7. informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe;
 8. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących;
 9. informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
 10. informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;
 11. informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń;
 12. informacje o wyposażeniu w gaśnice;
 13. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo -gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.

Kto tworzy warunki ochrony przeciwpożarowej, będące częścią projektu?

Projektant, we współpracy z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Są one nierozłącznym elementem projektu.

Jakie projekty muszą zawierać warunki ochrony przeciwpożarowej?

Wszystkie, nie tylko te, które wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w zakres opisu technicznego wchodzą m. in. warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach. Chętnie sprawdzimy, czy projekt, który chcecie złożyć do urzędu zawiera wszystkie wymienione w ww. zagadnienia – zarówno w zakresie części opisowej jak i graficznej.

Na jakim etapie można podjąć z nami współpracę?

Każdym. Bardzo dobrze rozumiemy zapisy Rozporządzenia, mówiące o tym, że uzgodnienia projektu budowlanego dokonuje się w toku wzajemnej współpracy projektanta z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w trakcie sporządzania przez projektanta projektu budowlanego, dlatego też jesteśmy otwarci na współpracę na każdym etapie prac projektowych i późniejszych prac wykonawczych. Chętnie pomożemy już na etapie koncepcji projektowej, stworzymy warunki ochrony przeciwpożarowej, skonsultujemy wszystkie rozwiązania projektowe.

Jak to wygląda w praktyce?

Projektant z koncepcją obiektu zgłasza się do nas, a my pomagamy tak zoptymalizować projekt by zapewnić spełnienie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej jednocześnie nie generując zbędnych wydatków. Dążymy do maksymalnego podniesienia poziomu bezpieczeństwa przy racjonalizacji wydatków poniesionych na ten cel.
Nie oznacza to jednak, że nie jesteśmy w stanie zająć się uzgodnieniami już gotowych projektów – zapraszamy do kontaktu na każdym etapie prac.

 

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział projektowy
Tel. : 22 486 33 68 wew. 2

FIRETECH - Bydgoszcz

Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510-291-617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl