Jak sprawdzić poprawność działania systemów pożarowych?

Misją naszej firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników obiektów, co nieodzownie wiąże się ze sprawnością i poprawnością wykonania technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dlatego podczas prowadzonych przez nas prób pożarowych oraz kontroli poprawności działania systemów, duży nacisk kładziemy na dokładność badań. Mamy też świadomość, iż mimo dobrego projektu oraz wydawałoby się poprawnego wykonania instalacji efekt finalny może nieco odbiegać od oczekiwanego. Dla pewności zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa warto przeprowadzać testy praktyczne zainstalowanych urządzeń i systemów przeciwpożarowych. 

Jedynym ze sposobów niemalże rzeczywistego sprawdzenia poprawności zadziałania, wydajności i efektywności zastosowanych systemów jest wykonywanie prób z gorącym dymem. Jedynie odpowiedni sprzęt zapewnia możliwość symulacji prawdziwego pożaru i zadymienia.  Do wykonania prób konieczna jest specjalistyczna wytwornica dymu, która będzie generować dym o odpowiedniej wielkości cząsteczkach odpornych na działanie wysokiej temperatury. Wytwornice teatralne generują dym na bazie wody, który bardzo szybko znika i nie jest odporny na ruchy powietrza i ogień.  

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu ważne jest przeprowadzenie odbiorów inwestorskich, potwierdzających spełnienie przez instalacje w obiekcie oczekiwań inwestora co do danych systemów. Sprawdzenie poprawności działania urządzeń przeciwpożarowych przed zgłoszeniem budynku do tzw. „odbiorów” pozwoli na wychwycenie ewentualnych błędów i niedociągnięć, a przede wszystkim da możliwość na usprawnienie instalacji. Wtedy obecność przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w obiekcie nie będzie powodem do strachu, czy wszystko uruchomi się zgodnie z przyjętym scenariuszem. 

Próby z ciepłym dymem

Stanowisko badawcze

Sprzęt używany podczas symulacji to specjalistyczny generator wytwarzający dym na bazie glikoli oraz punkt podgrzewania płomieniem. Powstająca wysoka temperatura przy spalaniu paliwa na tacy podgrzewa dym, który unosi się ku górze.  Wyprodukowany dym ma na celu symulacje prawdziwego pożaru, który charakteryzuje się dużym zadymieniem. Ogrzany dym zachowuje się jak ten powstały przy realnym pożarze. 

Jak wygląda proces?

Sposób działania opisanego systemu polega na wytworzeniu dymu a następnie ogrzaniu go przez płomień pochodzący ze spalania znajdujących się pod miejscem jego wylotu tac wypełnionych alkoholem. Dokładny sposób przeprowadzenia prób z gorącym dymem, a także wymagania co do stanowiska badawczego wymienia jedynie Australijską NormaAS 4391—1999 Australian Standard™ Smoke management systems – Hot smoke test” . Bazując na sprawdzonych i przebadanych rozwiązaniach możemy być pewni, iż przeprowadzane próby są najbardziej zbliżone do warunków rzeczywistego pożaru, a co za tym idzie próby są miarodajne. 

Właściwości dymu używanego podczas prób:

 • nie pozostawia osadu
 • jest nietoksyczny, 
 • nie ingeruje w pracę urządzeń elektrycznych 
 • charakteryzuje się dużą trwałością
 • długo utrzymuje się w powietrzu 

Wskazane właściwości generowanego dymu pozwala to na użycie go w pomieszczeniach użytkowanych przez ludzi, a także przeznaczonych do przechowywania czy produkcji żywności

Z uwagi, iż dym nie jest toksyczny można go używać przy próbnych ewakuacjach w budynkach, gdzie pracują ludzie bez szkody dla nich jak i używanego przez nich sprzętu. 

Wymagania prawne

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719).

§3 Próby i badania urządzeń przeciwpożarowych: “1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.”.

Zastosowania prób z ciepłym dymem

 • próby systemów oddymiania 
 • próby odbiorowe 
 • symulacje sprawdzające współdziałanie urządzeń ppoż.
 • próby systemu sygnalizacji pożarowej przeprowadzane z dymem 
 • testy wentylacji 
 • sprawdzenia scenariuszy pożarowych
 • sprawdzenia szczelności instalacji lub stref dymowych
 • sprawdzenia zadziałania systemów detekcji dymu

Po wykonaniu próby i obserwacji jej efektów można stwierdzić prawidłowość zadziałania systemów wykrywania pożaru, skuteczność prowadzenia oddymiania przez zainstalowany w budynku system wentylacji czy chociażby zweryfikować, czy dana strefa dymowa pozostaje „szczelna” przy określonym zadymieniu. 

Wykonanie próby z ciepłym dymem przez Firetech

Próby z gorącym dymem wykonuje zespół specjalistów, głównie inżynierów bezpieczeństwa pożarowego, techników pożarnictwa z Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych na czele. Nasz zespół nadzoruje cały proces, w taki sposób, aby był w pełni bezpieczny. Z uwagi, iż podczas próby wykorzystywane jest otwarte źródło ognia, stanowisko jest zabezpieczone poprzez zapewnienie koców gaśniczych, a także gaśnic. 

Cała próba jest nagrywana przez kilka kamer, które są ustawione w najbardziej pożądanych miejscach. Jest to przede wszystkim samo stanowisko, lecz także takie punkty jak np. mające się uruchomić urządzenia, granice stref dymowych, systemy wyciągowe wentylacji. 

Pozwala to na sporządzenie szczegółowego raportu dotyczącego poprawności działania urządzeń w stosunku do scenariusza pożarowego. 

Dokumentacja filmowa/zdjęciowa

Wszystkie próby są przez nas dokumentowane poprzez wykonywanie dokumentacji filmowej oraz zdjęciowej. Wykonywany przez nas raport zawiera w sobie najważniejsze etapy prób, wraz z komentarzem dotyczącym czasu zadziałania urządzenia. 

Raport

Wykonywane przez nas Raporty zawierają w sobie wszelkie niezbędne informacje o obiekcie, w którym została przeprowadzona próba, a także podstawy jej wykonania. 

Dokument zawiera w sobie materiały zdjęciowe, które ukazują w jaki sposób i w jakim czasie zadziałał dany system. Raport jest również dokumentem, który potwierdza lub zaprzecza wynikom z przeprowadzonych wcześniej symulacji komputerowych dla danego obiektu. 

Na życzenie klienta przekazujemy również odpowiednio przygotowany materiał filmowy z przeprowadzonych prób

Wycena przeprowadzenia prób z ciepłym dymem

Abyśmy mogli prawidłowo wycenić wykonanie dla Państwa próby z ciepłym dymem prosimy o przesłanie na adres mailowy: serwis@firetech.waw.pl następujących informacji:

 • adres obiektu, 
 • podstawowe dane o obiekcie: wysokość pomieszczeń, wielkość stref dymowych, (przesłanie projektu np. systemu wentylacji będzie niezwykle pomocne)
 • czy dla obiektu była wykonana symulacja komputerowa CFD (jeśli tak, proszę ją dołączyć do wiadomości), 
 • jakie instalacje przeciwpożarowe znajdują się w budynku (system oddymiania, instalacja tryskaczowa, system sygnalizacji pożaru), 
 • ile prób w różnych miejscach chcą Państwo przeprowadzić w obiekcie.

Wskazane dane pozwolą na niezwłoczne przedstawienie Państwu odpowiedniej oferty i przeprowadzenie wspólnie próby z ciepłym dymem. 

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do naszych specjalistów!

FIRETECH - Warszawa

Dział serwisowy
Tel. : 22 486 33 68 wew. 2


Patryk Szczepanik
Tel.: 511-135-694
e-mail: serwis@firetech.waw.pl

FIRETECH - Łódź

Serwis urządzeń ppoż.
Przemysław Kaniewski
Tel.: 518-872-095
e-mail: serwis.lodz@firetech.waw.pl

FIRETECH - Bydgoszcz

Serwis urządzeń ppoż.
Bartłomiej Karłowski
Tel.: 510 291 617
e-mail: biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl