Kategorie zagrożenia ludzi

Kategorie zagrożenia ludzi

Co powinien wiedzieć właściciel budynku?

Klasyfikacja budynku pod względem kategorii zagrożenia ludzi, czyli jego przeznaczenia pod względem użytkowania nakłada na właściciela, czy też zarządcę budynku szereg wymagań, które powinien spełnić.

Odpowiednią kategorię zagrożenia ludzi nadaje się budynkowi lub strefie pożarowej już podczas opracowywania projektu budowlanego.

Klasy kategorii zagrożenia ludzi

Wyróżnia się 5 klas kategorii zagrożenia ludzi. Określono je w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z podziałem do kategorii zagrożenia ludzi zalicza się budynku lub ich strefy pożarowe do następujących kategorii:

  • ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Przykłady: centra handlowe, duże sklepy, teatry, kina, szkoły posiadające sale dla ponad 50 osób.
  • ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Przykłady: żłobki, przedszkola, szpitale, domy starców, hospicja.
  • ZL III – użyteczności publicznej niekwalifikowane do kategorii ZL I i ZL II. Przykłady: mniejsze sklepy takie jak np. apteka, biura, szkoły, banki, restauracje.
  • ZL IV – mieszkalne jedno i wielorodzinne. Przykłady: domy, bloki mieszkalne.
  • ZL V – zamieszkania zbiorowego niekwalifikowane do kategorii ZL I i ZL II. Przykłady: dom dziecka, hotele, pensjonaty, domy wczasowe.

Co w sytuacji kiedy mamy budynek o różnym przeznaczeniu?

Na przykład lokale usługowe na parterze oraz mieszkania na kondygnacjach powyżej?

Ustawodawca przewidział taką okoliczność. W takiej sytuacji lokale znajdujące się na parterze powinny stanowić odrębną strefę pożarową. Każda z tych stref pożarowych (ZL III + ZL IV) powinna spełniać wymagania określone dla każdej z tych kategorii.

W zależności od powierzchni użytkowej, kubatury, a także grupy wysokości budynku danej strefy pożarowej stawiane są wymagania pod względem np. ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru, wyposażenia stref pożarowych w hydranty wewnętrzne, wymaganej ilości środka gaśniczego na jednostkę powierzchni strefy pożarowej, czy też wymagania doprowadzenia drogi pożarowej do budynku.

Niekiedy również zdarza się, że po kilku latach użytkowania budynku następuje zmiana jego sposobu użytkowania. Przykładem może być np. powstanie żłobka w miejscu wcześniejszego lokalu usługowego (sklepu).

Ze względu na to, że żłobki klasyfikuje się do kategorii zagrożenia ludzi, a sklepy do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, spełniać muszą one odrębne wymagania. Zmiana sposobu użytkowania danej strefy pożarowej lub jej części powinna być poprzedzona analizą w zakresie wymagań, jakie należy spełnić zarówno pod względem wymagań warunków technicznych, jak i wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Ekspertyzy, opinie, audyty, doradztwo oraz rzeczoznawstwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej w naszej ofercie.

W naszej firmie pracują specjaliści z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, który chętnie odpowie na Twoje pytania. Jeśli interesuje Cię, co powinieneś zrobić w przypadku zmiany sposobu użytkowania oraz jakie wymagania musi spełnić twój obiekt zachęcamy do kontaktu poprzez telefon lub napisz wiadomość e-mail.

Kontakt

Jesteśmy do twojej dyspozycji! Zadzwoń lub napisz.

Dział projektowy / Rzeczoznawca ppoż.
Tel. : 22 486 33 68 wew. 2


Ignaczak Paulina (upr. nr 634/2015)
Tel.: 889-965-956 e-mail: p.ignaczak@firetech.waw.pl


Magdalena Myrta
e-mail: m.myrta@firetech.waw.pl


Ilona Foks
e-mail: i.foks@firetech.waw.pl


Aleksandra Jakubiak
e-mail: a.jakubiak@firetech.waw.pl