Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Aktualizacja IBP

Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

Za wdrożenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego są odpowiedzialni właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

Podstawa prawna

Aktem prawnym regulującym zagadnienia z zakresu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie wymienia jakie zagadnienia powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.
 • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego.

Z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

 • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 • odległości od obiektów sąsiadujących,
 • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • podziału obiektu na strefy pożarowe,
 • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna zawierać część opisową oraz graficzną. Część opisowa musi zawierać zagadnienia wymienione w punktach 1-9. Niekiedy może zawierać inne dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa danej firmy czy zakładu. Mogą znajdować się w niej informacje dotyczące instalacji bezpieczeństwa czy też informacje o liniach technologicznych występujące na danym obiekcie.

Co jeśli budynek nie posiada IBP?

Z pewnością nie wszystkie budynki, zwłaszcza te budowane w latach kiedy nie istniały regulacje dotyczące Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego nie posiadają takiej instrukcji. Zwyczajem jest wpisywanie kwestii z zakresu ochrony przeciwpożarowej do Instrukcji Technologiczno- Ruchowych, czy też Instrukcji Przeciwpożarowych dla danych obiektów. Dokumenty te nie mogą być uznawane jako Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego. Dodatkowo, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wiąże się z pewnego rodzaju odpowiedzialnością. Opracowaniem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego mogą zajmować się jedynie osoby posiadające uprawnienia. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów dopuszcza umieszczenie zagadnień Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Instrukcjach Technologiczno- Ruchowych dla obiektów produkcyjnych, magazynowych, inwentarskich. Często jednak na terenie zakładów znajdują się nie tylko budynki produkcyjne, magazynowe, czy inwentarskie, ale również budynki administracyjne, dla których już nie opracowuje się Instrukcji Technologiczno – Ruchowych. Dlatego bardziej praktycznym sposobem jest opracowanie jednej Instrukcji dla danego obiektu, zakładu czy oddziału. Kiedy już powstanie stosowny dokument należy wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przekazać właściwemu Miejscowo komendantowi powiatowemu lub miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej. Wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego powinien zawierać:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej danego budynku czy strefy pożarowej,
 • rzuty poszczególnych kondygnacji wraz z planem zagospodarowania terenu.

Warunki ochrony przeciwpożarowej oraz plany budynku pozwolą na zapoznanie się z nimi. Niewątpliwie będą pomocne przy planowaniu, organizacji i prowadzeniu działań gaśniczych czy operacyjno – ratowniczych.

Kiedy należy aktualizować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego? 

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy poddawać okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Gdzie jest wymagana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

 • W budynku lub strefie pożarowej gdzie występuje strefa zagrożenia wybuchem
 • Kubatura brutto budynku lub strefy pożarowej przekracza 1000 m3  (z wyjątkiem budynków inwentarskich)
 • Kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3
 • Powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2. Do obiektów tych zaliczane są np. otwarte składowiska odpadów.

Gdzie powinna znajdować się Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy umieścić w miejscach łatwo dostępnym dla ekip ratowniczych. Najlepszym sposobem będzie umieszczenie jej w pobliżu głównego wejścia do budynku.

Kto musi zapoznać się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego?

Każdy pracownik, a w niektórych obiektach jeśli określają to odrębne przepisy każda osoba wchodząca na teren obiektu.Osoba potwierdza zapoznanie się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego stosownym oświadczeniem, którego wzór powinien znajdować się w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Opracowywanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w naszej ofercie

W naszej ofercie znajduje się opracowywanie jak i aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Nasi specjaliści posiadają odpowiednie uprawnienia oraz wiedzę dzięki, której w sposób profesjonalny zajmują się każdym zleceniem związanym z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego danego obiektu. Jeśli interesuje Cię, ile kosztuje opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub ile kosztuje aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego? Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość e-mail. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania oraz przedstawią najkorzystniejszą ofertę.

Kontakt

Jesteśmy do twojej dyspozycji! Zadzwoń lub napisz.

Dział projektowy
Tel. : 22 486 33 68 wew. 2