Jak często należy wykonywać przeglądy Systemu Sygnalizacji Pożaru?

Jak często należy wykonywać przeglądy Systemu Sygnalizacji Pożaru?

Częstotliwość wykonywania przeglądów Systemu Sygnalizacji Pożaru w Polsce jest różna w zależności od tzw. „punktu siedzenia” – właściciel budynku chce jak najbardziej zmniejszyć ilość przeglądów w roku, nawet do jednego, natomiast firmy wykonujące zalecają przeglądy częściej. Kto ma rację? Jak często należy wykonywać przeglądy SSP (SAP)? Jaka jest podstawa prawna? Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdują się w poniższym artykule.

Część z właścicieli czy użytkowników zlecających przeglądy systemu sygnalizacji pożaru w częstotliwości raz czy dwa razy w roku opiera się na Rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów, a dokładnie na punkcie §3 pkt 3 – Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Jednak w tym samym rozporządzeniu mamy kolejny punkt §3 pkt 2 –[…]powinny być poddawane przeglądom technicznym i konserwacjom zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach[…]dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi, opracowanych przez producenta.

Zatem Rozporządzenie wprost mówi, iż w pierwszej kolejności musimy się opierać na zaleceniach producenta danego systemu sygnalizacji pożaru. W dokumentacji techniczno-ruchowej większość z nich ustala harmonogram przeglądów i konserwacji opierając się ściśle na zapisach Polskiej Normy PKN-CEN/TS 54-14:2006 – Systemy Sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
W przypadku gdy w DTR danego producenta widnieje tylko ogólny zapis o konserwacji, należy wrócić do Normy PKN-CEN/TS 54-14:2006 i zgodnie z nią prowadzić wszelkie prace.

Norma wykonywania przeglądów i konserwacji systemu

Norma ustala harmonogram wykonywania przeglądów i konserwacji systemu, a także zakres jaki ma obejmować przegląd czy też kto może dokonywać danych czynności:

 • Obsługa codzienna – użytkownik obiektu,
 • Obsługa comiesięczna – użytkownik obiektu,
 • Obsługa kwartalna – specjalista,
 • Obsługa roczna – specjalista.

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru - Firetech

Wszystkie przeglądy okresowe oraz testy systemu powinny zostać zakończone sporządzeniem adnotacji w książce eksploatacji, przeglądów, napraw i kontroli systemu. Ponadto należy sporządzać protokoły z wykonanych konserwacji. Niedopuszczalne jest samodzielne wykonywanie przez użytkownika obiektu jakichkolwiek modyfikacji w poszczególnych urządzeniach i okablowaniu bez uzgodnienia wprowadzonego rozwiązania z serwisem urządzeń ppoż. lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Obsługa codzienna systemów sygnalizacji pożaru

Bieżąca kontrola prawidłowości wskazań centrali pożarowej. Jej wskazania najczęściej zauważą zwykli pracownicy pracujących w obrębie centrali i odpowiedzialni za jej bieżącą obsługę np. pracownicy ochrony, konserwator, recepcja. Użytkownicy wszelkie zauważone wady lub nieprawidłową prace urządzenia powinni zgłaszać do osoby odpowiedzialnej za konserwację systemu (firma serwisowa) . Zakres przeglądu:

 • Czy centrala SSP i tablice sterownicze są w stanie normalnej pracy,
 • Czy centrala sygnalizuje jakiekolwiek uszkodzenia,
 • Czy w przypadku wyciszenia / zablokowania poszczególnych elementów lub linii systemu , przywrócono w/w elementy do stanu dozorowania

Obsługa kwartalna systemów sygnalizacji pożaru

Należy zapewnić aby ten zakres obsługi był wykonywany przez kompetentny personel serwisowy posiadający niezbędne doświadczenie i wiedzę popartą szkoleniami producenta serwisowanego urządzenia. Zakres przeglądu:

 • Wywiad z użytkownikami systemu odnośnie pracy urządzenia
 • Kontrola zapisów w książce pracy i eksploatacji SSP
 • Kontrola stanu elementów w centrali (w szczególności w kontekście warunków temperaturowych, korozji, wilgotności, czystości)
 • Kontrola stanu złączy, zamocowań i połaczeń kablowych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami
 • Kontrola działania wszystkich lampek, diód, wskaźników
 • Test akumulatorów, kontrola działania ładowarki akumulatorów
 • Odłączenie zasilania podstawowego i kontrola pracy na zasilaniu bateryjnym
 • Kontrola przynajmniej 25% elementów systemu poprzez aktywację czujek (www.sklep-firetech.waw.pl – systemy sygnalizacji pożaru) oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych. W ciągu roku sprawdzeniu powinno podlegać łącznie 100% elementów.

Należy podkreślić wagę rzetelnego prowadzenia książki eksploatacji. Jej prowadzenie umożliwia zbieranie danych i analizę systematycznie pojawiających się uszkodzeń bądź błędów systemu. Taka analiza pozwala na wykrycie uszkodzonych elementów systemu i ich niezwłoczną wymianę na sprawne podzespoły. Idealnym rozwiązaniem jest trzymanie w pomieszczeniu w którym znajduje się centrala pożarowa, kopii dokumentacji powykonawczej wraz ze scenariuszem rozwoju pożaru, książki eksploatacji oraz dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia. Pozwoli to na usprawnienie prac serwisu ppoż. podczas potencjalnych sytuacji awaryjnych.
Sprawny Systemem Sygnalizacji Pożaru daje nam gwarancję, iż powstający pożar zostanie wcześnie zlokalizowany i zlikwidowany. Sprawny system to gwarancja bezpieczeństwa i zmniejszone ryzyko ogromnych strat popożarowych.


Kontakt

Jesteśmy do twojej dyspozycji! Zadzwoń lub napisz.Masz więcej pytań? Chcesz zlecić przegląd Systemu Sygnalizacji Pożaru w swoim budynku?

Serwis urządzeń p.poż.
Tel. : 22 486 33 68 wew. 2

Szczepanik Patryk
Tel.: 511-135-694 e-mail: serwis@firetech.waw.pl