Przepisy ppoż. w magazynie

Przepisy ppoz w magazynie

Przepisy ppoż. w obiektach produkcyjno-magazynowych

Obiekty magazynowe jak mówi ich nazwa przeznaczone są do magazynowania różnego rodzaju materiałów, które ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne mogą być mniej lub bardziej podatne na zapłon. Dlatego obiekty tego typu  powinny spełniać odpowiednie wymagania pod kontem ochrony przeciwpożarowej. Budynki te są zakwalifikowane do kategorii PM (produkcyjno – magazynowe). Każdy budynek , który powinien spełniać wymagania związane z ochroną przeciwpożarową musi zostać przyporządkowany do odpowiedniej klasy odporności pożarowej ( A, B, C, D, E, przy czym klasa A jest klasą najwyższą a klasa E jest klasą najniższą)  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Natomiast jej doboru dokonuje się na podstawie grupy wysokości do której dany obiekt  zostały zakwalifikowany oraz szacowanej gęstości obciążenia ogniowego. Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych dla budynków PM określa się na podstawie § 228.1 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  Istnieje możliwość ich zwiększenia  pod warunkiem zastosowania odpowiednich urządzeń ppoż. takich jak:

  • stałe urządzenia gaśnicze wodne dzięki którym określoną powierzchnię podstawową można powiększyć o 100%
  • samoczynne urządzenia oddymiające, które dają możliwość zwiększenia strefy pożarowej o kolejne 50%

Zatem całkowita powierzchnia ( podstawowa ) stref pożarowych przy jednoczesnym zastosowaniu obydwóch instalacji może zostać zwiększona włącznie o 150%.

Przy projektowaniu lub modernizacji tego typu obiektów budowlanych należy pamiętać, że dopuszczalne  powierzchnie stref pożarowych dla części podziemnej nie powinny przekraczać 50% powierzchni podstawowej.

Odnosząc się do elementów budynku magazynowego takich jak: główna konstrukcja nośna, konstrukcja dachu, strop, ściana zewnętrzna, ściana wewnętrzna czy przekrycie dachu trzeba wziąć pod uwagę to, że muszą one być wykonane jako nierozprzestrzeniające ognia ( NRO ), przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień pod warunkiem, że maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej nie będzie przekraczać 500MJ/m2 . Kolejnym ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów PM jaki powinien zostać spełniony jest zapewnienie szybkiej i bezpiecznej ewakuacji jego użytkowników.  Aby zachować taki stan, niezbędne jest oszacowanie maksymalnej liczny osób mogących przebywać w jego obrębie. Dokonuje się tego na podstawie znajomości wartości powierzchni obiektu, którą dzieli się przez wskaźnik powierzchni użytkowej, wynoszący dla magazynów 30 m2 / osobę. W obiektach tego typu należy również wyznaczyć przejścia do dróg ewakuacyjnych o długości nieprzekraczającej :

  • W strefach pożarowych PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ / m2 oraz ilości kondygnacji nadziemnych więcej niż jedna długość przejść ewakuacyjnych nie ,może przekraczać 75m.
  • W strefach pożarowych PM o jednej kondygnacji nadziemnej oraz o gęstości obciążenia ogniowego nie przekraczającego 500 MJ / m2 w budynku o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej oraz w strefach pożarowych PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez względu na wielkość obciążenia ogniowego 100m.

Istnieje możliwość ich wydłużenia o 25%, wówczas gdy wysokość danego pomieszczenia magazynowego przekracza 5m lub pod warunkiem zastosowania:

  • stałych urządzeń gaśniczych wodnych ( instalacja tryskaczowa ) o 50%
  • samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemy wykrywania dymu o    50%

Poruszając temat ewakuacji należy również się odnieść do dojść ewakuacyjnych. Jest to pojęcie często mylone z przejściem ewakuacyjnym, zasadnicza różnica polega na tym, że przejście ewakuacyjne jest do droga w pomieszczeniu od najdalszego miejsca w którym może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną ( przejście może prowadzić przez maksymalnie trzy pomieszczenia których długość jest liczona włącznie), natomiast dojście ewakuacyjne jest to długość od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną z pomieszczenia na zewnątrz lub do innej strefy pożarowej. Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych wynosi:

  • Dla strefy pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego Q > 500 MJ/m2 bez pomieszczenia zagrożonego wybuchem 30m przy jednym dojściu oraz 60m przy co najmniej dwóch dojściach
  • Dla strefy pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego Q ≤ 500 MJ/m2 bez pomieszczenia zagrożonego wybuchem 60m przy jednym dojściu oraz 100m przy co najmniej dwóch dojściach.

Dojścia ewakuacyjne mogą być również wydłużone jeśli zostaną spełnione warunki jak w przypadku przejść ewakuacyjnych.

Podsumowanie

W obiekcie magazynowym musi być  zapewniona wystarczająca ilość wyjść ewakuacyjnych o  określonej szerokości dostosowanej do przewidzianej ilości osób mogących się nimi ewakuować. Wszystkie drogi ewakuacyjne powinny być stosownie oznaczone,  aby nakierunkować osoby nimi się ewakuujące do wyjścia na zewnątrz bądź do sąsiedniej strefy pożarowej.

Reasumując, życie ludzkie jest wartością największą. Zatem wszelakiego rodzaju obiekty budowlane, objęte ochroną przeciw pożarową powinny spełniać wszystkie wymagania warunkowane przepisami prawa w celu zapewnienia jego użytkownikom w miarę możliwości jak największego poziomu bezpieczeństwa.


Kontakt

Jesteśmy do twojej dyspozycji! Zadzwoń lub napisz.

Dział projektowy
Tel. : 22 486 33 68 wew. 2